หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  หน่วยงาน
  หมายเลขโทรศัพท์
  ภายใน
  สายตรง
  โทรสาร
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

 • 022415600
  ต่อ 52211
  022414776
  022413453
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

 • 022415600
  ต่อ 52251
  -
  -
 • ฝ่ายอำนวยการ

 • 022415600
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52223
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
  ต่อ 52221
  026686606
  -
 • ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)

 • 022415600
  ต่อ 52241
  022448500
  026686614
  - ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
  ต่อ 52363
  -
  026686614
  ต่อ 52363
  -
  026686614
  ต่อ 52362
  -
  026686614
  ต่อ 51436
  022448500
  026686614
  ต่อ 52363
  022448500
  026686614
  - ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
  ต่อ 52278
  026686607
  022448284
  ต่อ 52563
  026686607
  022448284
  ต่อ 52512
  -
  022448284
  ต่อ 52363
  026686607
  -
  ต่อ 52242
  026686607
  022448284
  ต่อ 51417
  026686607
  022448284
  - ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ต่อ 52242
  -
  022448284
  ต่อ 52245
  -
  022448284
  ต่อ 52248
  -
  022448284
  ต่อ 52248
  -
  022448284
  ต่อ 52248
  -
  022448284
  ต่อ 52248
  -
  022448284
  ต่อ 52245
  -
  026686614
  ต่อ 52245
  -
  022448284
  ต่อ 52245
  -
  022448284
  ต่อ 52248
  -
  026686614
  - ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
  ต่อ 52279
  -
  022448284
  ต่อ 52212
  -
  -
  ต่อ 52247
  026686607
  -
  ต่อ 52513
  -
  026686614
  - ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  ต่อ 55856
  022411944
  022411943
  ต่อ 55000
  022411944
  022411943
  ต่อ 55000
  022411944
  022411943
  ต่อ 55000
  022411944
  022411943
  ต่อ 55000
  022411944
  022411943
  ต่อ 55856
  022411944
  02241194
 • ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)

 • 022415600
  ต่อ 52525
  -
  022414762
  - ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  ต่อ 52522
  -
  -
  - ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ต่อ 52524
  -
  022414762
  ต่อ 52524
  -
  -
  ต่อ 52524
  -
  -
  ต่อ 52524
  -
  -
  ต่อ 52524
  -
  -
  ต่อ 52524
  -
  -
  ต่อ 52524
  -
  -
  - ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
  ต่อ 52523
  -
  -
  ต่อ 52523
  -
  -
  ต่อ 52523
  -
  -
  ต่อ 52523
  -
  -
  ต่อ 52523
  -
  -
  ต่อ 52523
  -
  -
  ต่อ 52523
  -
  -
  ต่อ 52523
  -
  -
 • ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)

 • 022415600
  ต่อ 52254
  -
  -
  - ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
  ต่อ 51412
  -
  -
  ต่อ 51412
  -
  -
  ต่อ 51412
  -
  -
  ต่อ 51412
  -
  -
  ต่อ 51412
  -
  -
  ต่อ 51412
  -
  -
  ต่อ 51412
  -
  -
  - ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
  ต่อ 52254
  -
  -
  ต่อ 52254
  -
  -
  ต่อ 52254
  -
  -
  ต่อ 51413
  022438916
  022437970
  ต่อ 52254
  -
  -
  - ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ต่อ 52281
  026686591
  -
  ต่อ 52281
  -
  022438919
  ต่อ 52281
  -
  022438919
  ต่อ 52281
  -
  022438919
  ต่อ 52281
  -
  022438919
  ต่อ 52281
  -
  022438919
  - ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
  ต่อ 52253
  -
  -
  ต่อ 52253
  -
  -
  ต่อ 52253
  -
  -
  ต่อ 52253
  -
  -
  ต่อ 52253
  -
  -
  ต่อ 52253
  -
  -
 • ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)

 • 022415600
  ต่อ 52249
  022448584
  022448585
  - ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
  ต่อ 52273
  -
  -
  ต่อ 52249
  -
  -
  ต่อ 52249
  -
  -
  ต่อ 52249
  -
  -
  ต่อ 52249
  -
  -
  ต่อ 52249
  -
  -
  ต่อ 52249
  -
  -
  - ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
  ต่อ 52271
  -
  -
  ต่อ -----
  -
  -
  ต่อ 52272
  -
  -
  ต่อ 52271
  -
  -
  ต่อ 52271
  -
  -
  - ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ต่อ 55860
  -
  -
  ต่อ 55860
  -
  -
  ต่อ -----
  -
  -
  ต่อ 55860
  -
  -
  ต่อ 55860
  -
  -
  - ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
  ต่อ 52243
  -
  -
  ต่อ 52276
  -
  -
  ต่อ 52276
  -
  -
  ต่อ 52276
  -
  -
  ต่อ 52276
  -
  -

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน