หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  แบตเตอรี่
  วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. กรณีที่ผลิตในประเทศ

  2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  กรณีที่ผลิตในประเทศ

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีแบบรวมใน
  ภาษีสรรพสามิต
  = มูลค่า x อัตราภาษี
  = (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี
  = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี
                       1-(1.1x อัตราภาษี)

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี

             บริษัท วรา จำกัด จำหน่ายแบตเตอรี่ จำนวน 40 ลูก ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ลูกละ 150 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = มูลค่า x อัตราภาษี
  = (40 x 150) x 10/100
  = 600 บาท

  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 600 บาท  

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 60 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ = 660 บาท

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีแบบแยกนอก
  ภาษีสรรพสามิต
  = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี
                    1-(1.1x อัตราภาษี)

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี
             บริษัท วรา จำกัด จำหน่ายแบตเตอรี่ จำนวน 40 ลูก ลูกละ 150 บาท (ราคาต้นทุน + กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต)อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี
                    1-(1.1x อัตราภาษี)
  = (150 x 40) x 0.10
       1 - (1.1 x 0.10)
  = 674 บาท

  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 674 บาท

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 67.4 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ  = 741.40 บาท


  กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  ภาษีสรรพสามิต
  = ( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษี
                                                        1- ( 1.1 x อัตราภาษี )

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี

             บริษัท นคร จำกัด นำเข้าแบตเตอรี่จำนวน 15,000 ลูก ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 420,000 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 10,000 บาท อากรพิเศษ 20,000 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = (420,000 + 10,000 + 20,000)
                1-(1.1 x 10 / 100)
  = 45,000 / 0.89
  =  50,561.8 บาท

  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 50,561.8 บาท

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 5,056.18 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ = 55,617.98 บาท

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน