หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  เครื่องไฟฟ้า
  วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. กรณีที่ผลิตในประเทศ

  2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  กรณีที่ผลิตในประเทศ

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีแบบรวมใน
  ภาษีสรรพสามิต
  = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี
  = ((ต้นทุน + กำไร) + ภาษีสรรพสามิต + อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี
  = (ต้นทุน + กำไร) x อัตราภาษี
           1-(1.1x อัตราภาษี)

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี

             บริษัท XYZ จำกัด จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) เครื่องละ 5,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = มูลค่า x อัตราภาษี
  = (10 x 5,000) x (15/100)
  = 7,500 บาท

  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 7,500 บาท  

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 750 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ = 8,250 บาท

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีแบบแยกนอก
  ภาษีสรรพสามิต
  = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี
                    1-(1.1x อัตราภาษี)

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี
             บริษัท XYZ จำกัด จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ราคาต้นทุน+กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต เครื่องละ 5,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี
                    1-(1.1x อัตราภาษี)
  = (10 x 5,000) x 0.15
       1-(1.1x (15/100))
  = 8,982 บาท

  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 8,982 บาท

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 898.2 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ  = 9,880.2 บาท


  กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  ภาษีสรรพสามิต
  = ( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษี
                                                        1- ( 1.1 x อัตราภาษี )

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี

             บริษัท ABC จำกัด นำเข้าเครื่องปรับอากาศจำนวน 100 ลูก ราคา ซี.ไอ.เอฟ 450,000 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 10,000 บาท อากรพิเศษ 20,000 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = (450,000 + 10,000+ 20,000) x 15 / 100
                    1-(1.1x (15/100))
  = 72,000 / 0.835
  =  86,227.54 บาท

  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 86,227.54 บาท

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 8,622.75 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ = 94,850.29 บาท

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน