หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. กรณีที่ผลิตในประเทศ

  2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  กรณีที่ผลิตในประเทศ

  การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณภาษีสรรพสามิต ได้ดังนี้

  1) กรณีอัตราภาษีตามปริมาณ

  ภาษีสรรพสามิต

  = ปริมาณสินค้า x อัตราภาษีสรรพสามิต

  2) กรณีอัตราภาษีตามมูลค่า

  ภาษีสรรพสามิต

  = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต

  = (ราคาขาย ณโรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

  = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษีสรรพสามิต
                        1 - (1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต)

  3)หากระบุอัตราภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า ให้คำนวณค่าภาษีสรรพสามิตทั้ง 2 อัตราก่อน และให้ใช้อัตราที่คิดได้สูงกว่า


  ตัวอย่างการคำนวณภาษี

  น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยาน จำนวน 30,000 ลิตร ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย)ราคาลิตรละ 8.50 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณลิตรละ 3 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 23 บาท

  วิธีการคำนวณ

  1. ภาษีอัตราภาษีตามปริมาณ

  ภาษีสรรพสามิต

  = ปริมาณ x อัตราภาษี

  = 30,000 x 3

  = 90,000 บาท

  2. ภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า

  ภาษีสรรพสามิต

  = มูลค่า x อัตราภาษี

  = (30,000 x 8.5) x 23/100

  = 255,000 x 23/100

  = 58,650 บาท


                      เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 90,000 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10 ของค่าภาษี = 9,000 บาท
  รวมภาษีต้องชำระ = 99,000 บาท

  กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  ผู้นำเข้ามีหน้าที่เสียภาษีในอัตราภาษีที่กำหนดโดยให้ถือมูลค่า คือ ราคา C.I.F. ของสินค้าบวกด้วยอากรค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี

  น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยาน จำนวน 3,000,000 ลิตร ราคา 15,000,000 บาท ค่าประกัน 2,000 บาท ค่าขนส่ง 800,000 บาท อากรขาเข้าลิตรละ 0.1 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 23 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณลิตรละ 3 บาท

  วิธีการคำนวณ

  1. ภาษีอัตราภาษีตามปริมาณ

  ภาษีสรรพสามิต

  = ปริมาณ x อัตราภาษี

  = 3,000,000 x 3

  = 9,000,000 บาท

  2. ภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า

  ภาษีสรรพสามิต

  = ( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษี
                                                        1-(1.1x อัตราภาษี)

  ราคา C.I.F

  = 15,000,000 + 2,000 + 8,000,000

  = 15,802,000 บาท

  อากรขาเข้า

  = 3,000,000 x 0.1

  300,000

  แทนค่าในสูตร

  ภาษีสรรพสามิต

  = (15,802,000 + 300,000) x 23 / 100
                    1-(1.1x 23 / 100)

  = 3,703,460 / 0.747

  = 4,957,777.78 บาท


  จะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตตามปริมาณที่คำนวณได้ สูงกว่า ภาษีตามมูลค่าที่คำนวณได้ จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต= 9,000,000 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย 10% ของภาษี= 900,000 บาท รวมภาษีต้องชำระ= 9,900,000 บาท เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต= 9,000,000 บาท พร้อมด้วยภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10 ของค่าภาษี= 900,000 บาท รวมภาษีต้องชำระ= 9,900,000 บาท
   
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน