ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ
(บาท)
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ
(บาท)
08.09
(4) แบตเตอรี่
   (4.1) แบตเตอรี่
30
-
10
-
   (4.2) แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิต
30
-
5
-