ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ
(บาท)
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ
(บาท)
08.09
(5) สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน
(5.1)  คาร์บอนเตตระคลอไรด
30
-
30
-
(5.2) ไตรคลอโรอีเทน
30
-
30
-
(5.3) ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน
30
-
30
-
(5.4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
30
-
30
-
(5.5) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
30
-
30
-
(5.6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
30
-
30
-
(5.7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
30
-
30
-
(5.8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
30
-
30
-
(5.9) โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน
30
-
30
-
(5.10) ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
30
-
30
-
(5.11) อื่น ๆ นอกจาก (5.1) ถึง (5.10)
30
-
- ยกเว้นภาษี -
-