ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ
(บาท)
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ
(บาท)
11.01
สนามกอล์ฟ
(1) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ ได้แก่ ค่ากรีนฟรี (Green Fee)
20
-
10
-
(2) ค่าสมาชิก ได้แก่
- รายรับจากค่าสมาชิกรวมถึงค่าสมัครสมาชิกด้วย
- รายรับจากค่าสมาชิกที่ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ที่ได้รับตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป
- รายรับจากค่าธรรมเนียมการโอนค่าสมาชิก เฉพาะส่วนที่เป็นรายได้ของสนามกอล์ฟ
- รายรับอื่นใดที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าบำรุงสนามที่เก็บเป็นรายปี หรือรายเดือน ค่าโอนสมาชิก เป็นต้น
20
-
10
-
(3) รายรับอื่น ๆ
20
-
- ยกเว้นภาษี -
-