หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  แบบฟอร์มเกี่ยวกับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  ชื่อแบบฟอร์มย่อ
  ชื่อแบบฟอร์มเต็ม
  ประเภทไฟล์
  แบบคำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไป กลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	ตามมาตรา 103
  แบบสรุปการยกเว้นภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อนำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
  แบบสรุปการนำน้ำมันดีเซลที่ยกเว้นภาษี เพื่อนำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
  ข้อตกลงการเบิกสาร Marker
  งบเดือนแสดงรายการการนำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน
  บัญชีแสดงการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
  คำขอเบิกสาร Marker
  บัญชีประจำวันแสดงปริมาณการรับ - จ่าย สาร Marker
  รายงานแสดงปริมาณการรับ - จ่าย สาร Marker
  แบบรายงานปริมาณการจ่ายน้ำมันดีเซล บี 5 ออกจากโรงอุตสาหกรรมปลายทาง
  แบบรายงานประจำเดือนการส่งสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 100
  แบบตรวจวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือ
  แบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันดีเซลที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรมปลายทาง
  คำขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  แบบคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพื่อนำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศตามมาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า
  แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  แบบแจ้งตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
  คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
  คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
  คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้นำเข้า)
  คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้นำเข้า)
  คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน (ผู้นำเข้า)

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน