หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ทุกสินค้า
  ชื่อแบบฟอร์มย่อ
  ชื่อแบบฟอร์มเต็ม
  ประเภทไฟล์
  คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ตามมาตรา29. 30. 31 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  คำขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน	ตามมาตรา 33
  คำขอรับใบแทนอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน	ตามมาตรา 37
  คำขอโอนกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน	ตามมาตรา 43
  คำขอเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน	ตามมาตรา 44
  แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 48 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน	ตามมาตรา 52
  คำขอยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีรวมกัน	ตามมาตรา 53 วรรคสาม
  คำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต	ตามมาตรา 86
  คำอุธรณ์ คำวินิจฉัย คำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต	ตามมาตรา 89
  คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร	ตามมาตรา 100
  คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  คำขอยกเว้นภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า	ตามมาตรา 101 ทวิ
  แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า	ตามมาตรา 101
  คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี	ตามมาตรา 102 (1) (2)
  คำขอเป็นองค์การสาธารณสุข	ตามมาตรา 102 (1) (2)
  คำขอรับคืนเงินภาษีสรรพสามิตและดอกเบี้ย	ตามมาตรา 107 และ 110
  งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
  งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับ จำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
  แบบแจ้งราคาขาย ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
  บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย
  บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน