รถคันแรก
  บังอร สายชนะ    Posted : 27-Nov-2012 - 08:06:16 (บุคคลทั่วไป)  
 


อยากทราบว่าเราจองรถเดือนนี้แล้วยื่นไปยื่นเอกสารภายในเดือนหน้า แต่ว่าได้รับรถหลังเดือนกุมภา สิทธิ์รถคันแรกของเราจะยังใชได้ไหมค่ะ แล้วที่ว่ารถต้องกระกอบภายในปีนี้จริงหรือเปล่าค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
  iP : ((49.48.29.*))  

  Admin ผู้ดูแล Webboard     Posted : 27-Nov-2012  -  09:14:53 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


1.สิทธิ์รถคันแรกยังใช้ได้ครับแต่ ผู้ขอใช้สิทธิฯ แต่ต้องทำการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ และเอกสารประกอบการใช้สิทธิฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)
(4) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิฯ
(5) ใบจองรถยนต์ (ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

2.แต่เนื่องจากในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ขอใช้สิทธิฯ อาจจะยังไม่ได้รับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไม่ทันตามกำหนดเวลาส่งผลให้ไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ภายในวันสิ้นสุดโครงการฯ (31 ธันวาคม 2555) จึงผ่อนผันให้ผู้ขอใช้สิทธิฯ นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายื่น ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันถัดจากวันรับมอบรถยนต์ ดังนี้
(1) หนังสือสัญญายินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรกภายในระยะเวลา 5ปี นับจากวันจดทะเบียน
(2) สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์
(2.1) กรณีการซื้อด้วยเงินสด ดังนี้
1) สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสาเนาสัญญาซื้อขาย
2) สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
(2.2) กรณีเช่าซื้อ ดังนี้
1) สำเนาใบเสร็จรับเงิน
2) สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
3) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ
(3) สำเนาคู่มือจดทะเบียน

หากผู้ขอใช้สิทธิฯ ไม่ดาเนินการตามข้อ 1 และนาเอกสารเพิ่มเติมในข้อ 2 มายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้สิทธิ ฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกและจะเรียกร้องสิทธิฯ และค่าเสียหายใด ๆ กับทางราชการไม่ได้
 Comment : 1   iP : ((49.48.29.*))