หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
  ตำแหน่งในราชการ : 
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    รอการแต่งตั้ง
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสรรพสามิต มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนาวางแผนงาน ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นที่กำหนดให้กรมสรรพสามิตต้องดำเนินการและนโยบายของรัฐบาล การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต การให้ความรู้และการอบรม บรรยาย การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธและติดตามประเมินผล การดำเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การพัฒนาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ภายในสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต และแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในเชิงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
   
  3 .
  ศึกษา ค้นคว้า ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานต่างๆ ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษีของส่วนต่างๆ ในสำนักฯ แก่นักวิชาการในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีสามารถทำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนบูรณาการทำงานร่วมกับสำนัก/กอง หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาของสำนักฯ มีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
   
  4 .
  ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเสนอความคิดเห็นในด้านนโยบายและในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีในเชิงลึก โดยต้องอาศัยการประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงวิชาการรวมทั้งเครื่องมือเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีรายสินค้าเพื่อนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้
   
  5 .
  สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ Talent และ Creative ในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีรวมถึงการใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาพอสมควรในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการเสนอแนะในงานที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้การกำหนดมาตรฐาน การพัฒนา และการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโลกยุค Globalization
   
  6 .
  บริหารจัดการความรู้ในสำนักฯ (Bureau Knowledge Management) โดยศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อวางมาตรฐานในการจัดทำคู่มือ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี โดยเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของสำนักฯรวมถึงการวางแผนและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ของสำนักฯ เพื่อให้บุคลากรในสำนักฯมีการพัฒนาทักษะและความชำนาญก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานและพัฒนางานของสำนักฯ
   
  7 .
  เป็นผู้แทนของสำนักฯในการเข้าร่วมสัมมนา ประชุม บรรยาย เจรจา ชี้แจง เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของสำนักฯ และประสานการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของภาครัฐบาลเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรมสรรพสามิตในด้านการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี
   
  8 .
  ศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้าส่วนเหลื่อมทางการตลาด (Marketing Margin) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานราคา ณ โรงอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   
  9 .
  ศึกษา วิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น GATT, AFTA และ WTO เป็นต้น หรือมาตรการกีดกันทางการค้าแบบต่างๆ ทั้ง มาตรการกีดกันทางการค้าในด้านภาษี และมิใช่ทางภาษีที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวและเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล
   
  10 .
  ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติของสินค้าและบริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   
  11 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน