หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นายธิบดี วัฒนกุล
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายธิบดี วัฒนกุล
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  ตำแหน่งในราชการ : 
    ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  รับผิดชอบ : 
    สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
   
  2 .
  พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
   
  3 .
  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการบริหารจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
   
  4 .
  ดำเนินการกำหนดมูลค่าของสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี
   
  5 .
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
  ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
  ตำแหน่งในราชการ : 
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    รอการแต่งตั้ง
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสรรพสามิต มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนาวางแผนงาน ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นที่กำหนดให้กรมสรรพสามิตต้องดำเนินการและนโยบายของรัฐบาล การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต การให้ความรู้และการอบรม บรรยาย การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธและติดตามประเมินผล การดำเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การพัฒนาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ภายในสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต และแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในเชิงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
   
  3 .
  ศึกษา ค้นคว้า ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานต่างๆ ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษีของส่วนต่างๆ ในสำนักฯ แก่นักวิชาการในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีสามารถทำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนบูรณาการทำงานร่วมกับสำนัก/กอง หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาของสำนักฯ มีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
   
  4 .
  ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเสนอความคิดเห็นในด้านนโยบายและในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีในเชิงลึก โดยต้องอาศัยการประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงวิชาการรวมทั้งเครื่องมือเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีรายสินค้าเพื่อนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้
   
  5 .
  สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ Talent และ Creative ในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีรวมถึงการใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาพอสมควรในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการเสนอแนะในงานที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้การกำหนดมาตรฐาน การพัฒนา และการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโลกยุค Globalization
   
  6 .
  บริหารจัดการความรู้ในสำนักฯ (Bureau Knowledge Management) โดยศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อวางมาตรฐานในการจัดทำคู่มือ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี โดยเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของสำนักฯรวมถึงการวางแผนและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ของสำนักฯ เพื่อให้บุคลากรในสำนักฯมีการพัฒนาทักษะและความชำนาญก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานและพัฒนางานของสำนักฯ
   
  7 .
  เป็นผู้แทนของสำนักฯในการเข้าร่วมสัมมนา ประชุม บรรยาย เจรจา ชี้แจง เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของสำนักฯ และประสานการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของภาครัฐบาลเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรมสรรพสามิตในด้านการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี
   
  8 .
  ศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้าส่วนเหลื่อมทางการตลาด (Marketing Margin) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานราคา ณ โรงอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   
  9 .
  ศึกษา วิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น GATT, AFTA และ WTO เป็นต้น หรือมาตรการกีดกันทางการค้าแบบต่างๆ ทั้ง มาตรการกีดกันทางการค้าในด้านภาษี และมิใช่ทางภาษีที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวและเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล
   
  10 .
  ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติของสินค้าและบริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   
  11 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
   
  2 .
  กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานต่างๆ ของรัฐบาล
   
  4 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกำหนดมูลค่า การตรวจปฏิบัติการการควบคุมการขนย้าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี และมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งระบบ
   
  5 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน การวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและอัตรากำลัง
   
  6 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี แนวทางการตรวจปฏิบัติการและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) รวมถึงการวางแผนการบริหารกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีและการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
   
  7 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
   
  8 .
  กำกับดูแลการพัฒนาระบบควบคุมการขนย้ายให้มีความทันสมัย (Modern Logistics Management System)
   
  9 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   
  10 .
  พิจารณาวินิจฉัยปัญหาและกำหนดแนวทางปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง
   
  11 .
  ให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
   
  12 .
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  13 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายพรชัย ทรัพย์มูล
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายพรชัย ทรัพย์มูล
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ควบคุมการปฏิบัติงานของทั้ง 4 ฝ่าย ให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จรวมทั้งวินิจฉัยและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางกาญจนา  ตั้งวิจิตร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  กำหนดแนวทางแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง กลยุทธ์ และปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรม สรรพสามิต รวมทั้งสนับสนุนนโยบายพลังงานต่างๆ ของรัฐบาล
   
  4 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางกลยุทธ์กระบวนการจัดการ การจัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างเป็นระบบ
   
  5 .
  กำกับดูแลการพิจารณา ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พิจารณาอนุมัติ และผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี
   
  6 .
  กำกับดูแลการพิจารณาเกี่ยวกับการหักเงินประกันส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบคำขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  7 .
  กำกับดูแลการศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
   
  8 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกำหนดมูลค่า การตรวจปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการ
   
  9 .
  ให้คำปรึกษา และแนะนำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) การกำกับติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  10 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล เพื่อควบคุมและกำกับติดตาม รวมทั้งพัฒนา
   
  11 .
  กำกับดูแลการศึกษา และพัฒนารูปแบบและรายละเอียดข้อมูล (Template) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
   
  12 .
  กำกับดูแลการศึกษา พัฒนา และเสริมสร้างระบบ Information Center ในการกำกับติดตาม
   
  13 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
   
  14 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า การป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   
  15 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
   
  2 .
  กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   
  4 .
  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์การบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานต่างๆ ของรัฐบาล
   
  5 .
  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งระบบ
   
  6 .
  ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยการนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและอัตรากำลัง
   
  7 .
  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี แนวทางการตรวจปฏิบัติการและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) รวมถึงการวางแผนการบริหารกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีและการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
   
  8 .
  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี
   
  9 .
  พัฒนาระบบควบคุมการขนย้ายให้มีความทันสมัย (Modern Logistics Management System)
   
  10 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   
  11 .
  การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดำเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  12 .
  พิจารณาวินิจฉัยปัญหาและกำหนดแนวทางปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง
   
  13 .
  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
   
  14 .
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  15 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางพรรณงาม เอี้ยวสกุล
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางพรรณงาม เอี้ยวสกุล
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บริหารงานบุคคลภายในสำนักฯ
   
  2 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  3 .
  ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ
   
  4 .
  รวบรวมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของสำนักฯ
   
  5 .
  เป็นกรรมการหรือคณะทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
   
  6 .
  รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักฯ
   
  7 .
  ติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ของสำนักฯ
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวบุญส่ง ทุกข์เปลื้อง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวบุญส่ง ทุกข์เปลื้อง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลงานที่เกี่ยวกับฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายมโนช ศรีวิลัย
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายมโนช ศรีวิลัย
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  2 .
  รายงานภารกิจ/งานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ประจำวัน
   
  3 .
  ตรวจปฏิบัติงานคลังน้ำมัน ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
   
  4 .
  รวบรวมเอกสารคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อนำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ (แบบ ภษ.01-36/1) ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
   
  5 .
  จัดทำรายงานผลการตรวจปริมาณน้ำมันคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
   
  6 .
  จัดทำบันทึกการตรวจสอบการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ
   
  7 .
  จัดทำบัญชีประจำวันแสดงการจ่ายน้ำมันและสารเติมแต่ง ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
   
  8 .
  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  9 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายธนกฤต ธนโชคเดชานนท์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายธนกฤต ธนโชคเดชานนท์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
   
  2 .
  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในการจัดเก็บภาษี
   
  3 .
  ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  4 .
  วิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายวีระคม 	 ฐาปนสมบูรณ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายวีระคม ฐาปนสมบูรณ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย มาตรฐานการกำหนดมูลค่า
   
  2 .
  ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์เพื่อให้การกำหนดมูลค่าสินค้าเครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ และราคา
   
  3 .
  กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
   
  4 .
  ศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าสินค้าและบริการในการจัดเก็บ ภาษี
   
  5 .
  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อนำมาปรับปรุง
   
  6 .
  ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าและราคาค่าบริการ เพื่อใช้ในการพิจารณา กำหนดมาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  7 .
  จัดทำคู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการทำงาน
   
  8 .
  พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าของ สินค้าและราคาค่าบริการ
   
  9 .
  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับมูลค่าสินค้าและราคาค่าบริการ เพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  10 .
  ตรวจแนะนำ และศึกษาโครงสร้างราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาค่าบริการ ณ สถานประกอบการ
   
  11 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  12 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายวันชัย เมฆตรู
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายวันชัย เมฆตรู
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
   
  2 .
  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการบริหารยกเว้นภาษีสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
   
  3 .
  รวบรวม วิเคราะห์งบเดือนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
   
  4 .
  จัดทำฐานระบบข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
   
  5 .
  ออกตรวจปฏิบัติการดำเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กรณีพบความผิดปกติของข้อมูล
   
  6 .
  จัดทำรายละเอียดข้อมูล (Template) ของผู้แทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
   
  7 .
  ดำเนินการเกี่ยวกับค่าเบี้ยปรับและหรืองดค่าเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย จากการตรวจวิเคราะห์ข้อมูล หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  8 .
  รวบรวมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
   
  9 .
  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  10 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นาง- ว่าง - - ว่าง -
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นาง- ว่าง - - ว่าง -
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้วให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  ศึกษา วิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  4 .
  พิจารณากำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  5 .
  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่า ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  6 .
  จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางพินิต  หนูหน่าย
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางพินิต หนูหน่าย
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  ควบคุม การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นธรรม โปร่งใส ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้า สำรวจราคาขายทอดตลาดในท้องตลาด พัฒนาการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดเก็บภาษี พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางกนกพร ชาญโลหะการกิจ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางกนกพร ชาญโลหะการกิจ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและบริการ(เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟ และสินค้าอื่น ๆ)
   
  2 .
  กำกับดูแลและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการร่วม กระทรวงการคลัง
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายสุชิน ดาวเรือง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสุชิน ดาวเรือง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า ทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้าแบตเตอรี่ สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น
   
  3 .
  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา การลดหย่อนภาษี และการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนสำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น
   
  4 .
  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้นภาษี และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น
   
  5 .
  พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  นาย- -
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นาย- -
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  ศึกษาหลักเกณฑ์ วิเคราะห์ กำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารตามมาตรฐานสากล จัดเก็บภาษีอย่างมีบูรณาการ (Integrated) ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และพัฒนากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษี รวมถึงมาตรการต่างๆในการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีให้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  พิจารณา วินิจฉัย ปัญหา อนุมัติ อนุญาต และผ่อนผันการดำเนินการด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุม การผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนดตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  4 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  นายสมศักดิ์ จินดาอุปถัมภ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสมศักดิ์ จินดาอุปถัมภ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์และวางแนวทางในการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  4 .
  ศึกษา พัฒนา เสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี และการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
   
  5 .
  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย
   
  6 .
  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)
   
  7 .
  ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  8 .
  ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามงานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
   
  9 .
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  10 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางนันทวดี  วีระวัฒนาเดช
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานและมูลค่า
   
  2 .
  กำหนดแผนกลยุทธ์แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ และกำกับติดตามการดำเนินการสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   
  3 .
  วางแผนการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษีการกำหนดมูลค่า ของสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  4 .
  พิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และกรณีผู้ผลิต ผู้นำเข้า กระทำผิด ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  5 .
  พิจารณา ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พิจารณาอนุมัติ และผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า เกี่ยวกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งในกรณีอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  6 .
  พิจารณาอนุมัติและผ่อนผันกรณีต่างๆ อาทิ กรณีการนำกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม หรือการเปรียบเทียบปริมาณเพื่อคำนวณภาษี หรือการใช้มาตรวัด ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  7 .
  ให้คำปรึกษา และแนะนำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) การกำกับติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  8 .
  ตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงิน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  9 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า การป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   
  10 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสุภา เอี่ยมโอภาส
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสุภา เอี่ยมโอภาส
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี และมาตรการต่างๆ ให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
   
  3 .
  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  4 .
  กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีต่างๆ
   
  5 .
  ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี
   
  6 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางนงนุช หุดากร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางนงนุช หุดากร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
   
  2 .
  กำกับดูแลการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันฯ และรวบรวมบทวิเคราะห์รายได้สินค้าและบริการอื่นๆ ในการกำกับดูแลของสำนักฯ ประจำเดือน
   
  3 .
  กำกับดูแลปริมาณ ภาษีสินค้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลบี 5 ที่ลดอัตราภาษี (ตามมาตรการลดค่าครองชีพฯ) จากคลังผลิตทั่วประเทศ (ปัจจุบัน 53 คลัง) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน
   
  4 .
  กำกับดูแลการจัดเก็บสถิติรายได้ และปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ในประเทศและนำเข้า จากระบบงานเครือข่ายภายใน (Intranet) พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดเก็บในเบื้องต้นประจำเดือน
   
  5 .
  กำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูลปริมาณและภาษีจากระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมัน (ระบบ Oil Control) เพื่อประกอบการวิเคราะห์การคาดการณ์รายได้ประจำเดือน
   
  6 .
  กำกับดูแลการจัดทำฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีน้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแต่ละราย
   
  7 .
  กำกับดูแลการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าน้ำมันฯ ตลอดจนจัดทำข้อมูลสนับสนุน พร้อมข้อเสนอแนะการใช้มาตรการทางภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
   
  8 .
  วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นหลักการในการพิจารณาคืนภาษีน้ำมันฯ
   
  9 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายธนภัทร  พันเต
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายธนภัทร พันเต
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  วางแผนการออกตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
   
  3 .
  ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
   
  4 .
  ตรวจสอบและเสนอความเห็น คำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลาย คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารฯ การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้ การขอคืนหนังสือค้ำประกันของตัวแทนหรือผู้ใช้ การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรืองด/ลดภาษีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้ฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
   
  5 .
  ดำเนินการเกี่ยวกับค่าเบี้ยปรับและหรืองดค่าเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย จากการตรวจปฏิบัติการ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  6 .
  สรุปผลการกระทำผิดคดีโซลเว้นท์ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคส่งมา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
   
  7 .
  ตรวจสอบและสรุปผลการตรวจปฏิบัติการ (Solvent 4) ตามที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตภาคส่งมา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
   
  8 .
  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
   
  9 .
  ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการคำปรึกษา
   
  10 .
  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  11 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาว- -
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาว- -
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
   
  2 .
  ควบคุมการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  นำระบบเทคโนโลยีมาใช้วางระบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลในการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่างพิมพ์หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
   
  4 .
  วิเคราะห์สรุปผลเปรียบเทียบและตรวจสอบสาเหตุการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง และสรุปผลวิเคราะห์ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์
   
  5 .
  ติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พลังงานทดแทน E85, E20, Eco Car, NGV เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจะทำให้การวิเคราะห์และคาดการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
   
  6 .
  พัฒนาฐานข้อมูลของสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาววัณณฉัตร บุญหลง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาววัณณฉัตร บุญหลง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่ายการยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี
   
  2 .
  ตรวจสอบและพิจารณาคำขออนุมัติ อนุญาต ผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  3 .
  พิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่
   
  4 .
  ศึกษา พัฒนา ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน
   
  5 .
  พิจารณา วินิจฉัย ปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีต่างๆ
   
  6 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสุมาลี เกษบุญมี
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสุมาลี เกษบุญมี
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวมข้อมูลการผลิตและจำหน่าย สถิติรายได้ภาษีเครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่
   
  2 .
  รวบรวมปริมาณการผลิต จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ รายไตรมาส
   
  3 .
  จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีรายได้เครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟและสารโอโซน
   
  4 .
  จัดทำรายงานการควบคุมภายใน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสุภา เอี่ยมโอภาส
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสุภา เอี่ยมโอภาส
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษา วิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้วให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  3 .
  พิจารณากำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  4 .
  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่า ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  5 .
  จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางอ่อนจันทร์ นาคพรหมมินทร์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางอ่อนจันทร์ นาคพรหมมินทร์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บริหารงานบุคคลภายในสำนัก จัดทำงบเดือน
   
  2 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  3 .
  ร่าง –โต้ตอบหนังสือราชการ
   
  4 .
  รับ – ส่ง e-mail ภายในและภายนอกสำนักฯ
   
  5 .
  รวมรวมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ของสำนักฯ
   
  6 .
  เป็นกรรมการหรือคณะทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
   
  7 .
  ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายสาโรชย์  สีทาเชื้อ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสาโรชย์ สีทาเชื้อ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รายงานการจ่ายเงินชดเชยส่ง สนพ./สบพ.
   
  2 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลอัตราเงินส่งและอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงิน สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 E20 B2 B5 ยูโร 4 และ LPG
   
  3 .
  ตรวจสอบคำขอรับเงินก่อนส่งให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
   
  4 .
  วิเคราะห์ข้อมูลการส่งเงิน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืน จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรณีตรวจพบความผิดปกติให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาออกตรวจปฏิบัติการและติดตามตรวจสอบการดำเนินการ การส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินกองทุนคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  5 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายชฎา กาญจนหิรัญ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายชฎา กาญจนหิรัญ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ควบคุมการรับน้ำมันเข้าคลังน้ำมัน ณ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91,95 น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
   
  2 .
  จัดทำแบบรายงานการรับน้ำมันภายในประเทศ เพื่อรายงานกรมโดยทางโทรสาร (Fax) ส่งที่ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  3 .
  ตรวจวัดปริมาณน้ำมันเบนซินที่ขอยกเว้นภาษี (น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2) รายงานให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตประจำโรงงานอุตสาหกรรมต้นทางทราบทางโทรสาร (Fax)
   
  4 .
  ทำการตรวจสอบชนิดน้ำมันและปริมาณน้ำมันที่ทำการส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ และผนึกดวงตรากรมที่ท่อทางรับ-จ่ายของรถยนต์บรรทุกน้ำมันดังกล่าว
   
  5 .
  ตรวจรับปริมาณเอทานอลแปลงสภาพว่าตรงตามใบกำกับเอทานอลแปลงสภาพหรือไม่ (ตามประกาศกรมลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
   
  6 .
  ตรวจสอบการเติมหรือผสมสารเติมแต่งคุณภาพ (Additive) เอทานอลแปลงสภาพ น้ำมันไบโอดีเซล (B100)
   
  7 .
  . ควบคุมตรวจสอบน้ำมัน (ที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อนำไปใช้เติมเรือที่มีขนาดเกินว่า 500 ตันกรอสส์ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ที่ขอนำมาเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าคลังน้ำมันในกรุงเทพมหานคร และรายงานกรมในแบบ ภษ.01-36/1
   
  8 .
  ควบคุมตรวจสอบการจ่ายน้ำมันตามข้อ 7 ลงเรือลำเลียง ที่จะนำไปเติมเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส์
   
  9 .
  ควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (4)
   
  10 .
  ตรวจสอบวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือที่ขอยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บน้ำมัน ณ วันสิ้นเดือน (เพื่อปรับปรุงบัญชีน้ำมันรับ-จ่าย คงเหลือ ณ สถานที่เก็บน้ำมัน)
   
  11 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  จ.อ.อรรนพ ไชยเวทย์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    จ.อ.อรรนพ ไชยเวทย์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
   
  2 .
  พิจารณาคำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และผู้ใช้สารละลายฯ, การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ การขอคืนหนังสือค้ำประกันการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ ของตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือ งด/ลดภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
   
  3 .
  ทำหนังสือถึงกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
   
  4 .
  ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการทางโทรศัพท์หรือผู้อื่นที่ต้องการคำปรึกษา
   
  5 .
  ตรวจสอบสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ด่านส่งออกในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีส่งออก
   
  6 .
  ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็น กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
   
  7 .
  รวบรวมผลสรุปการตรวจปฏิบัติการ (Solvent 4) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสรรพสามิตภาคทุกภาค เสนอกรมฯ
   
  8 .
  จัดทำและเสนอสรุปผลการตรวจปฏิบัติการ (Solvent 4) ของสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เสนอกรมฯ
   
  9 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวชลิตา  โพธิ์แจ้ง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวชลิตา โพธิ์แจ้ง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าสินค้าในการจัดเก็บภาษีสินค้า เครื่องปรับอากาศ
   
  2 .
  พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการกำหนดมูลค่าสินค้าเครื่องปรับอากาศ
   
  3 .
  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับมูลค่าสินค้าเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ คำนวณภาษี
   
  4 .
  ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการกำหนด มาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  5 .
  จัดทำทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
   
  6 .
  บันทึกข้อมูล แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องปรับอากาศ (ภษ.01-44) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
   
  7 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายนัทธีรา  พลรัฐธนาสิทธิ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายนัทธีรา พลรัฐธนาสิทธิ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจสอบคำขอส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  2 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลการส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  3 .
  จัดส่งข้อมูลกองทุนฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมสรรพสามิตให้ สนพ.
   
  4 .
  จัดทำข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงินสำหรับปริมาณแก๊สโซฮอล์ 91, 95 บี2 บี5 อี20 และยูโร4
   
  5 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวโซเฟีย เฟ้นดี้
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวโซเฟีย เฟ้นดี้
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ออกเลขส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  2 .
  ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ
   
  3 .
  ติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ของสำนักฯ
   
  4 .
  รับ – ส่ง e-mail ภายในและภายนอกสำนักฯ
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวปรียา  พิมที
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวปรียา พิมที
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   
  2 .
  ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า ของสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  3 .
  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge)
   
  4 .
  พิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และกรณีผู้ผลิต ผู้นำเข้า กระทำผิด ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  5 .
  พิจารณา ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พิจารณาอนุมัติ และผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า เกี่ยวกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งในกรณีอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  6 .
  พิจารณาอนุมัติและผ่อนผันกรณีการนำกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม หรือการเปรียบเทียบปริมาณเพื่อคำนวณภาษี หรือการใช้มาตรวัด ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  7 .
  พิจารณาการหักเงินประกันส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  8 .
  ตรวจสอบคำขอรับเงินก่อนส่งให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  9 .
  ตรวจปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงิน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  10 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางจันทนา ชวลิตธำรง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางจันทนา ชวลิตธำรง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำข้อมูลปริมาณการจำหน่าย การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตพร้อมประมวลผลภาษีสรรพสามิตของรถยนต์นั่งใช้เชื้อเพลิงทดแทน(E20) ที่ลดลงรายเดือน
   
  2 .
  สรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณการจำหน่าย และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรถยนต์นั่งใช้เชื้อเพลิงทดแทน (E20) ที่ลดลง โดยนำเสนอในรูปแผนภูมิปริมาณและภาษีประจำเดือนและประจำปีงบประมาณที่ลดลง
   
  3 .
  ควบคุม และตรวจสอบการรวบรวม ข้อมูลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และปีงบประมาณ
   
  4 .
  วิเคราะห์พร้อมสรุปผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจำเดือน และประจำปีงบประมาณ
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    รอการแต่งตั้ง
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  2 .
  ติดตาม ตรวจสอบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  3 .
  รวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
   
  4 .
  ติดตามความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันซึ่งประกอบด้วย ราคาน้ำมันดิบ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาขายปลีก และนำข้อมูลดังกล่าวลงเผยแพร่ใน web site ของสำนักฯ
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายวราวุฒิ วงศ์วัฒนะ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายวราวุฒิ วงศ์วัฒนะ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา การลดหย่อนภาษี และการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนสำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่สนามกอล์ฟ สารโอโซน และสินค้าอื่น
   
  2 .
  ค้นหาข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา การลดหย่อนภาษี และการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนสำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟสารโอโซน และสินค้าอื่นๆ
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายบัณฑิตย์ ธีระสรรพวิทยา
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายบัณฑิตย์ ธีระสรรพวิทยา
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ควบคุมการรับน้ำมันเข้าคลังน้ำมัน ณ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91,95 น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
   
  2 .
  จัดทำแบบรายงานการรับน้ำมันภายในประเทศ เพื่อรายงานกรมโดยทางโทรสาร (Fax) ส่งที่ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  3 .
  ตรวจวัดปริมาณน้ำมันเบนซินที่ขอยกเว้นภาษี (น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2) รายงานให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตประจำโรงงานอุตสาหกรรมต้นทางทราบทางโทรสาร (Fax)
   
  4 .
  ทำการตรวจสอบชนิดน้ำมันและปริมาณน้ำมันที่ทำการส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ และผนึกดวงตรากรมฯ ที่ท่อทางรับ-จ่ายของรถยนต์บรรทุกน้ำมันดังกล่าว
   
  5 .
  ตรวจรับปริมาณเอทานอลแปลงสภาพว่าตรงตามใบกำกับเอทานอลแปลงสภาพหรือไม่ (ตามประกาศกรมลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
   
  6 .
  ตรวจสอบการเติมหรือผสมสารเติมแต่งคุณภาพ (Additive) เอทานอลแปลงสภาพ น้ำมันไบโอดีเซล (B100)
   
  7 .
  ควบคุมตรวจสอบน้ำมัน (ที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อนำไปใช้เติมเรือที่มีขนาดเกินว่า 500 ตันกรอสส์ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ที่ขอนำมาเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าคลังน้ำมันในกรุงเทพมหานคร และรายงานกรมฯ ในแบบ ภษ.01-36/1
   
  8 .
  ควบคุมตรวจสอบการจ่ายน้ำมันตามข้อ 7 ลงเรือลำเลียง ที่จะนำไปเติมเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส์
   
  9 .
  ควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (4)
   
  10 .
  ตรวจสอบวัดปริมาณน้ำมันคงเหลือที่ขอยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บน้ำมัน ณ วันสิ้นเดือน (เพื่อปรับปรุงบัญชีน้ำมันรับ-จ่าย คงเหลือ ณ สถานที่เก็บน้ำมัน)
   
  11 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายนิติ ศรีจำปา
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายนิติ ศรีจำปา
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายน้ำมัน (ที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อนำไปใช้เติมเรือที่มีขนาดเกินว่า 500 ตันกรอสส์ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ที่ขอนำมาเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าคลังน้ำมันในกรุงเทพมหานคร และรายงานกรมในแบบ ภษ.01-36/1 ของคลังน้ำมัน ปตท.(บางจาก) ปตท.(พระโขนง) เชลล์ และเชฟรอน
   
  2 .
  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายน้ำมันตามข้อ 1 ลงเรือลำเลียง ที่จะนำไปเติมเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส์ ที่เดินทางไปต่างประเทศ
   
  3 .
  รับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หนังสือภายในและหนังสือภายนอก
   
  4 .
  ตรวจสอบดูแลครุภัณฑ์ของฝ่ายฯ
   
  5 .
  พิมพ์หนังสือราชการ งบเดือนต่างๆ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายวัฒนา กิจงาม
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายวัฒนา กิจงาม
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษา วิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้วให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  3 .
  พิจารณากำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  4 .
  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่า ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  5 .
  จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวหทัยรัตน์  จูยิ่ง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวหทัยรัตน์ จูยิ่ง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บันทึกแบบ สค.01 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
   
  2 .
  บันทึกแบบ ภษ.01-42 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
   
  3 .
  บันทึกแบบ สค.04-04ก. ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
   
  4 .
  บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 35 ราย
   
  5 .
  บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แบบสรุปรวมทุกสาร
   
  6 .
  บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แบบสรุป เฉพาะ White Spirit และ Rubber Solvent
   
  7 .
  บันทึกกลุ่มโรงผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอน (ผลิต White Spirit และ Rubber Solvent)
   
  8 .
  เก็บแบบรายงานการรับ-จ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
   
  9 .
  เก็บใบกำกับการขนส่งสารละลายไฮโดรคาร์บอน
   
  10 .
  เช็คงบเดือน สค.04-04ก. ของกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
   
  11 .
  บันทึกแบบ สค.04-04ก. ของตัวแทน ผู้ใช้ กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
   
  12 .
  เพิ่มบัญชีรายชื่อลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน
   
  นางสาวพวงรัตน์ ไกรนรา
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวพวงรัตน์ ไกรนรา
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานพิมพ์ดีด
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ เสนอรองอธิบดี และสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวรัชนีกร วุฒิเศรษฐไพบูลย์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวรัชนีกร วุฒิเศรษฐไพบูลย์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษา วิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้วให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  3 .
  พิจารณากำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  4 .
  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่า ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  5 .
  จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานสินค้ารถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายสราวุธ นพรัตน์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสราวุธ นพรัตน์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  2 .
  รายงานภารกิจ/งานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ประจำวัน
   
  3 .
  ตรวจปฏิบัติงานคลังน้ำมัน ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
   
  4 .
  รวบรวมเอกสารคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อนำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ (แบบ ภษ.01-36/1) ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
   
  5 .
  จัดทำรายงานผลการตรวจปริมาณน้ำมันคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
   
  6 .
  จัดทำบันทึกการตรวจสอบการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ
   
  7 .
  จัดทำบัญชีประจำวันแสดงการจ่ายน้ำมันและสารเติมแต่ง ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
   
  8 .
  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  9 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายกรานติ์ นุชพ่วง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายกรานติ์ นุชพ่วง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวมและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันฯ และรวบรวมบทวิเคราะห์รายได้สินค้าและบริการอื่นๆ ในการกำกับดูแลของสำนักฯ ประจำเดือน
   
  2 .
  ตรวจสอบและสรุปปริมาณ ภาษีสินค้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่ลดอัตราภาษี (ตามมาตรการลดค่าครองชีพฯ) จากคลังผลิตทั่วประเทศ (ปัจจุบัน 53 คลัง) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน
   
  3 .
  ประสานงานเรื่องการนำตัวอย่างงบเดือน ภษ.01-42 ไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต (Center of Knowledge) ร่วมกับสำนักแผนภาษี
   
  4 .
  ประสานงานด้านข้อมูล และติดตามสถานการณ์การผลิต และจำหน่ายน้ำมันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มหรือลดลงของรายได้
   
  5 .
  ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าน้ำมันฯ ตลอดจนจัดทำข้อมูลสนับสนุน พร้อมข้อเสนอแนะการใช้มาตรการทางภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวธัญญรัตน์ ทองศิริพันธ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวธัญญรัตน์ ทองศิริพันธ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางพงษ์ลดา 	 หมู่ศิริ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวภัทราพร ปริญญาจารย์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวภัทราพร ปริญญาจารย์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ เสนอผู้อำนวยการสำนักฯ และแจ้งเวียนหนังสือ
   
  2 .
  ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ
   
  3 .
  ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของการปิโตรเลียม และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
   
  4 .
  ควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์
   
  5 .
  รับ – ส่ง e-mail ภายในและภายนอกสำนักฯ
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวนันทกานต์ วิสาลวัธน์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวนันทกานต์ วิสาลวัธน์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดราคาค่าบริการในการจัดเก็บภาษีสถานบริการประเภทสนามกอล์ฟ
   
  2 .
  พิจารณา ตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการกำหนดราคาค่าบริการสถานบริการสนามกอล์ฟ
   
  3 .
  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับราคาค่าบริการสถานบริการสนามกอล์ฟ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  4 .
  จัดทำทะเบียนสถานบริการสนามกอล์ฟ
   
  5 .
  บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาค่าบริการสนามกอล์ฟ (ภษ.01-44ก) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
   
  6 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาววิไรพร  นาข้าวหอม
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาววิไรพร นาข้าวหอม
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   
  2 .
  ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า ของสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
   
  3 .
  พิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และกรณีผู้ผลิต ผู้นำเข้ากระทำผิด ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  4 .
  พิจารณาตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พิจารณาอนุมัติ และผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า เกี่ยวกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งในกรณีอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  5 .
  พิจารณาอนุมัติและผ่อนผันกรณีการนำกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม หรือการเปรียบเทียบปริมาณเพื่อคำนวณภาษี หรือการใช้มาตรวัด ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  6 .
  ตรวจสอบคำขอรับเงินก่อนส่งให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  7 .
  ตรวจปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงิน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวจิรัชญา เสนนะ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวจิรัชญา เสนนะ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดเก็บปริมาณการผลิตจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รายไตรมาส
   
  2 .
  จัดเก็บข้อมูลสถิติรายได้ภาษีเครื่องปรับอากาศเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน
   
  3 .
  สรุปผลการจัดเก็บภาษีรายได้เครื่องปรับอากาศในประเทศแยกรายผู้ประกอบอุตสาหกรรมแยกเครื่องปรับอากาศบ้าน รถยนต์
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  จ.ส.อ.ไชยยันต์  ประชานิยม
  ชื่อ/นามสกุล : 
    จ.ส.อ.ไชยยันต์ ประชานิยม
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้
   
  2 .
  จัดทำฐานข้อมูล โดยจัดทำทะเบียนและแฟ้มประวัติของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้ รวมทั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและควบคุม และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
   
  3 .
  ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์งบเดือนรายงานการผลิตและจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายคณิศร  ชูมณีโชติ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายคณิศร ชูมณีโชติ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
   
  2 .
  พิจารณาคำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภท ไฮโดรคาร์บอน, การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลาย คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ การขอคืนหนังสือค้ำประกันการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ ของตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือ งด/ลดภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
   
  3 .
  ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็น กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาววิปรยา นาควิโรจน์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาววิปรยา นาควิโรจน์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวม และจัดเก็บสถิติรายได้ และปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ในประเทศ และนำเข้า จากระบบงานเครือข่ายภายใน (Intranet) พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดเก็บในเบื้องต้นประจำเดือน
   
  2 .
  รวบรวมปริมาณการนำน้ำมันฯ ออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมันจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมัน (ระบบ Oil Control) เพื่อประกอบการวิเคราะห์การคาดการณ์รายได้ประจำเดือน
   
  3 .
  ตรวจสอบความถูกต้องของงบเดือนการผลิตน้ำมันฯ ตามแบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า(แบบ ภษ.01–42) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีน้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแต่ละราย
   
  4 .
  ประสานงานด้านข้อมูล และติดตามสถานการณ์การผลิต และจำหน่ายน้ำมันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มหรือลดลงของรายได้
   
  5 .
  จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
   
  6 .
  จัดทำรายละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบการ (Template)
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายอนุชา บัวอนันต์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายอนุชา บัวอนันต์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ
   
  2 .
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
   
  3 .
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์
   
  4 .
  แจ้งเวียนหนังสือให้ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีทราบและดำเนินการ
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางวินิสา นิ่มทับทิม
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางวินิสา นิ่มทับทิม
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บันทึกข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์เข้าระบบงานวิชาการ
   
  2 .
  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
   
  3 .
  สำรวจราคาขายปลีกสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ
   
  4 .
  ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมตามแผนปฏิบัติการ
   
  5 .
  ดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ – ครุภัณฑ์
   
  6 .
  ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาววรรณา  เทศสิงห์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาววรรณา เทศสิงห์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  แจ้งเวียนประกาศ สนพ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
   
  2 .
  จัดส่งแบบคำขอรับเงินชดเชย แบบการจ่ายเงินจากบัญชีประกันกองทุนฯ และการขอคืนเงินกองทุนฯ ที่ส่งเกินรายบริษัท ให้สำนักบริหารการคลังและรายได้
   
  3 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลอัตราเงินส่งและอัตราเงินชดเชยกองทุนฯ รวมทั้งข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงินสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 บี5 บี2 อี20 และ ยูโร4
   
  4 .
  ตรวจสอบคำขอรับเงินก่อนส่งให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุน
   
  5 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายเจตน์ภพ ญาณจรูญ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายเจตน์ภพ ญาณจรูญ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น
   
  2 .
  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา และลดหย่อนภาษี และการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนสำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น
   
  3 .
  พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้นภาษี และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น
   
  4 .
  พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์ประสิทธิ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวทิพย์สุดา ทิพย์ประสิทธิ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รับแบบแจ้งราคาขาย (ภษ.01-44) พร้อมโครงสร้างต้นทุนการผลิตตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายพร้อมวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์
   
  2 .
  ศึกษาวิเคราะห์ราคา ต้นทุนการผลิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   
  3 .
  สำรวจราคาขายปลีกสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ
   
  4 .
  จัดทำแผนตรวจปฏิบัติการและออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์
   
  5 .
  จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติงานสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์
   
  6 .
  พิจารณาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (NGV- Retrofit) สำหรับรถยนต์รุ่นที่จำหน่ายในประเทศ
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายคุณากร เติมเวชศยานนท์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายคุณากร เติมเวชศยานนท์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  2 .
  ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กัหนด
   
  3 .
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  4 .
  รวบรวมรายงานการตรวจปฏิบัติการของภาคเกี่ยวกับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  5 .
  รวบรวมรวมรายงานการตรวจสอบโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของสรรพสามิตพื้นที่
   
  6 .
  รวบรวมและวิเคราะห์รายงานการรับ-จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีผลแตกต่างเกินเกณฑ์ปกติ
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นาย- ว่าง - - ว่าง -
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นาย- ว่าง - - ว่าง -
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
   
  2 .
  พิจารณาคำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และผู้ใช้สารละลายฯ, การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน, คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ, การขอคืนหนังสือค้ำประกันการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ ของตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ, การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือ งด/ลดภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
   
  3 .
  ทำหนังสือถึงกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
   
  4 .
  ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการทางโทรศัพท์หรือผู้อื่นที่ต้องการคำปรึกษา
   
  5 .
  ตรวจสอบสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ด่านส่งออกในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีส่งออก
   
  6 .
  ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็น กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
   
  7 .
  จัดทำใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการออกตรวจปฏิบัติการฯ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวกิตติวรรณ บุญอุไร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวกิตติวรรณ บุญอุไร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย ปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
   
  2 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  นางสาวภิญญามาศ บุญรังษี
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวภิญญามาศ บุญรังษี
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าสินค้าในการจัดเก็บภาษีสินค้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์
   
  2 .
  ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  3 .
  บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (ภษ.01-44) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
   
  4 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายภาณุศักดิ์ เสริมพงศ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายภาณุศักดิ์ เสริมพงศ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย ปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้ คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกรมสรรพสามิต เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
   
  2 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง
   
  นางสาวอิศราภรณ์ นกแก้ว
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวอิศราภรณ์ นกแก้ว
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักตรวจสอบภาษี
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟสารละลายชั้นบรรยากาศโอโซน เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ และสินค้าอื่น ๆ
   
  2 .
  จัดทำเอกสารแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
   
  3 .
  ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
   
  4 .
  จัดทำเอกสารวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซน เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่และสินค้าอื่นๆ
   
  5 .
  ติดตามการปฏิบัติงานสำหรับสินค้าสนามกอล์ฟ สารละลายชั้นบรรยากาศโอโซน เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่และ สินค้าอื่นๆ
   
  6 .
  จัดทำเอกสารคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงาน
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวนันทพร ชื่นวาริน
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวนันทพร ชื่นวาริน
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ
   
  2 .
  จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
   
  3 .
  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
   
  4 .
  ศึกษา วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น ๆ
   
  5 .
  ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซนและสินค้าอื่น ๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  6 .
  จัดทำคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงาน
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    รอการแต่งตั้ง
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั่วประเทศ
   
  2 .
  จัดทำรวบรวมข้อมูลการยกเว้นภาษีและคืนภาษีน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
   
  3 .
  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มดีเซล
   
  4 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมประเภทโรงปิโตรเคมีฯ
   
  5 .
  ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายสมชาย สุวรรณนพรัตน์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสมชาย สุวรรณนพรัตน์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักตรวจสอบภาษี
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟสารละลายชั้นบรรยากาศโอโซน เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ และสินค้าอื่น ๆ
   
  2 .
  จัดทำเอกสารแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
   
  3 .
  ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
   
  4 .
  จัดทำเอกสารวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารโอโซน เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่และสินค้าอื่นๆ
   
  5 .
  ติดตามการปฏิบัติงานสำหรับสินค้า สนามกอล์ฟ สารละลายชั้นบรรยากาศโอโซน เครื่องฟ้า แบตเตอรี่และสินค้าอื่นๆ
   
  6 .
  จัดทำเอกสารคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงาน
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวโชติมา วงษ์ชื่น
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวโชติมา วงษ์ชื่น
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักตรวจสอบภาษี
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา การลดหย่อนภาษี และการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนสำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ สนามกอล์ฟสารโอโซน และสินค้าอื่น
   
  2 .
  ค้นหาข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีการควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา การลดหย่อนภาษีและการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนสำหรับสินค้าเครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่สนามกอล์ฟ สารโอโซน และสินค้าอื่น
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวกฤตมน ไกรนรา
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวกฤตมน ไกรนรา
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าสินค้าในการจัดเก็บภาษีประเภทสินค้าแบตเตอรี่
   
  2 .
  ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  3 .
  บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้าแบตเตอรี่ (ภษ.01-44) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
   
  4 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  จ.ส.อ.วรัญ คงกระพันธ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    จ.ส.อ.วรัญ คงกระพันธ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บันทึก เก็บรวบรวมใบกำกับการขนส่ง แบบที่ 1 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายบริษัทวีระสุวรรณ จำกัด และบริษัทลานมี (ประเทศไทย) จำกัด
   
  2 .
  บันทึก จัดเก็บงบเดือน (สค.04-04ก.) ของผู้ประกอบการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวนันท์นภัส ภาคฐิน
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวนันท์นภัส ภาคฐิน
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
   
  2 .
  จัดทำข้อมูลการคาดการณ์แผนการผลิตและจำหน่ายภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจำเดือน
   
  3 .
  จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิต การจำหน่ายสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ
   
  4 .
  ตรวจสอบรายงานผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์รายไตรมาส และปีงบประมาณ
   
  5 .
  จัดทำรายละเอียดผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ (Template)
   
  6 .
  จัดทำแฟ้มประวัติผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รายบริษัท เพื่อนำไปวิเคราะห์
   
  7 .
  ติดตามข่าวธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์และพลังงานที่จะนำมาใช้กับรถยนต์และประสานงานด้านอำนวยการของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวจิตรติมา มีมา
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวจิตรติมา มีมา
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ จากหน่วยงานภายนอกส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  2 .
  ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสุนันทา ภาณุศักดิ์เจริญ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสุนันทา ภาณุศักดิ์เจริญ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รับแบบแจ้งราคาขาย (ภษ.01-44) พร้อมโครงสร้างต้นทุนการผลิตตรวจสอบแบบแจ้ง ราคาขายพร้อมวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์
   
  2 .
  ศึกษาวิเคราะห์ราคา ต้นทุนการผลิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   
  3 .
  สำรวจราคาขายปลีกสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ
   
  4 .
  จัดทำแผนตรวจปฏิบัติการและออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์
   
  5 .
  จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติงานสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์
   
  6 .
  พิจารณาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (NGV- Retrofit) สำหรับรถยนต์รุ่นที่จำหน่ายในประเทศ
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางอำไพ ศุกลรัตน์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางอำไพ ศุกลรัตน์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี
   
  2 .
  ตรวจสอบและพิจารณาคำขออนุมัติ อนุญาต ผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีต่างๆ งานพิจารณาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  3 .
  ศึกษาพัฒนา ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน
   
  4 .
  พิจารณา วินิจฉัย ปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีต่างๆ
   
  5 .
  จัดทำรายงานภารกิจประจำเดือนของส่วนมาตรฐานฯ 1 เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักฯ
   
  6 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาววรรณา ศรีประเสริฐการค้า
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาววรรณา ศรีประเสริฐการค้า
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่และสินค้าอื่น ๆ
   
  2 .
  จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
   
  3 .
  ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
   
  4 .
  ศึกษา วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้า เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ และสินค้าอื่น ๆ
   
  5 .
  ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับสินค้า เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ และสินค้าอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  6 .
  จัดทำคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงาน
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายสุพจน์ นนท์ตรี
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสุพจน์ นนท์ตรี
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าสรรพสามิต
   
  2 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
   
  3 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และทำหน้าที่เป็นธุรการของฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษีรวมถึงรายงานการเคลื่อนไหวหนังสือเข้า-ออก ทุกสิ้นเดือน
   
  นาง- ว่าง - - ว่าง -
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นาง- ว่าง - - ว่าง -
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    รอการแต่งตั้ง
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ จากภายนอกส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวธนัฐกรณ์  แก้วดำ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวธนัฐกรณ์ แก้วดำ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักตรวจสอบภาษี
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดเก็บปริมาณการผลิตจำหน่ายสินค้าแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟในประเทศรายไตรมาส
   
  2 .
  จัดเก็บข้อมูลสถิติรายได้ภาษีแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน
   
  3 .
  สรุปผลการจัดเก็บภาษีรายได้แบตเตอรี่ในประเทศแยกรายผู้ประกอบอุตสาหกรรมแยกแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ และสถานบริการสนามกอล์ฟ
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางมาริษา วาณิกบุตร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางมาริษา วาณิกบุตร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษา วิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และวางหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้วให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  3 .
  พิจารณากำหนดมูลค่าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  4 .
  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่า ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  5 .
  จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวปาริชาติ เมืองนาง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวปาริชาติ เมืองนาง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าสินค้าในการจัดเก็บภาษีประเภทสินค้าแบตเตอรี่
   
  2 .
  พิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการกำหนดมูลค่าสินค้าแบตเตอรี่
   
  3 .
  ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  4 .
  จัดทำทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าแบตเตอรี่
   
  5 .
  บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้าแบตเตอรี่ (ภษ.01-44) ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า
   
  6 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวเพ็ญแข ธรรมอินทร์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวเพ็ญแข ธรรมอินทร์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  2 .
  ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  3 .
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  4 .
  ส่งตัวอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อตรวจวิเคราะห์
   
  5 .
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – จ่ายสาร Marker
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวสุมาลี  ขัติพันธุ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวสุมาลี ขัติพันธุ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำแผนออกตรวจปฏิบัติการ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
   
  2 .
  ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
   
  3 .
  พิจารณาคำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทน และผู้ใช้สารละลายฯ การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ การขอคืนหนังสือค้ำประกันการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ ของตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ เกี่ยวกับ การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรือ งด/ลดภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
   
  4 .
  สรุปผลคดีเกี่ยวกับผู้กระทำผิด เกี่ยวกับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ของสำนักงานสรรพสามิตทุกภาค
   
  5 .
  รายงาน และจัดทำทะเบียนควบคุมผู้กระทำผิด กรณีกระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ ของตัวแทนหรือผู้ใช้
   
  6 .
  ทำหนังสือถึงกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
   
  7 .
  ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
   
  8 .
  ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม ของผู้ประกอบการทางโทรศัพท์หรือผู้อื่นที่ต้องการคำปรึกษา
   
  9 .
  ออกตรวจสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ด่านส่งออกในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตกรณีส่งออก
   
  10 .
  ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็น กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
   
  11 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายอรรถกร บุรังกูร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายอรรถกร บุรังกูร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำประกาศ กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  2 .
  ติดตาม ตรวจสอบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  3 .
  รวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  4 .
  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจทานและแก้ไข การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าจากแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  5 .
  ติดตามความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันซึ่งประกอบด้วย ราคาน้ำมันดิบ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาขายปลีก และนำข้อมูลดังกล่าวลงเผยแพร่ใน web site ของสำนักฯ
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  ไม่ระบุ- ว่าง- - ว่าง -
  ชื่อ/นามสกุล : 
    ไม่ระบุ- ว่าง- - ว่าง -
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานธุรการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    รอการแต่งตั้ง
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานธุรการของส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
   
  2 .
  เบิกจ่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์
   
  3 .
  บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    ไม่ระบุว่าง ว่าง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    รอการแต่งตั้ง
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของสำนักฯ และเว็บไซต์ของกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน
   
  2 .
  แจ้งเวียน ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
   
  3 .
  ช่วยงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตและผ่อนผันการดำเนินการในกรณีต่างๆ
   
  4 .
  ช่วยดำเนินการ Scan กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานการพิจารณาในกรณีต่างๆ เพื่อจัดเก็บเป็น Data file
   
  5 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลสถิติปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
   
  6 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตพื้นที่สระบุรี (9แห่ง) สุราษฎร์ธานี (6 แห่ง) และภูเก็ต (3 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวธิติมา วงศ์ชื่น
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวธิติมา วงศ์ชื่น
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  -
   
  2 .
  -
   
  นางสาวดวงพร ดีเลิศ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวดวงพร ดีเลิศ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวม ตรวจสอบและตอบรับเอกสารใบขนสินค้าขาออกฉบับมุมน้ำเงินถึงด่านศุลกากรต่างๆ และคัดแยกเอกสารแล้วจัดส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาคืนและยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันฯ ต่อไป
   
  2 .
  รวบรวม ตรวจสอบและตอบรับเอกสารใบรับน้ำมันและรายงานการเติมน้ำมันอากาศยานเดินทางไปต่างประเทศถึงด่านศุลกากรต่างๆ และคัดแยกเอกสารแล้วจัดส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาคืนและยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันฯ ต่อไป
   
  3 .
  รวบรวม ตรวจสอบและบันทึกงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบุรี และกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวรุ่งรัตน์ นิ่มเนียม
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวรุ่งรัตน์ นิ่มเนียม
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าสรรพสามิต
   
  2 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
   
  3 .
  รวบรวมข้อมูล สรุปผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์เพื่อประกอบการพิจารณา
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ
   
  นางสาวจันเพ็ญ  อนุวาร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวจันเพ็ญ อนุวาร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของตัวแทนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในกรุงเทพฯ
   
  2 .
  จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของตัวแทนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนต่างจังหวัด
   
  3 .
  จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในกรุงเทพฯ
   
  4 .
  จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในต่างจังหวัด
   
  5 .
  บันทึกการขอเพิ่มบัญชีรายชื่อลูกค้า (ตัวแทน)
   
  6 .
  บันทึกงบเดือนแสดงการรับ – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (สค.04, สค.04ก)
   
  7 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการตัวแทน ผู้ใช้ และผู้นำเข้า
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวสุวรรณา เอี่ยมประชา
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวสุวรรณา เอี่ยมประชา
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวมและสรุปผลปริมาณการผลิต การจำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รายเดือนและรายไตรมาส
   
  2 .
  จัดเก็บและรวบรวมประเภทรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV) และ NGV- Retrofit พร้อมจัดทำกราฟ
   
  3 .
  จัดหาข่าวธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ
   
  4 .
  ติดต่อ ดูแล และประสานงานด้านอำนวยการ
   
  5 .
  รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บภาษีสินค้ารถจักรยานยนต์ในประเทศและนำเข้าเป็นรายเดือน และประจำปีงบประมาณพร้อมจัดทำกราฟ
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางเรณู ทองเรือง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางเรณู ทองเรือง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ลงทะเบียนรับเข้าหนังสือราชการภายในส่วนฯ
   
  2 .
  แจ้งเวียนหนังสือราชการให้เจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
   
  3 .
  พิมพ์รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (รายงานงานค้าง)
   
  4 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (คลังน้ำมัน) ในเขตพื้นที่ปทุมธานี 2 จำนวน 10 แห่ง
   
  5 .
  รวบรวมข้อมูลการคืนภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวอุบลรัตน์ เมธานิธิภักดี
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวอุบลรัตน์ เมธานิธิภักดี
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บันทึกข้อมูลราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  2 .
  พิมพ์และตรวจทานรายการตามแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ได้ทำการบันทึก
   
  3 .
  ส่งสำเนาประกาศกำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  4 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตพื้นที่สมุทรปราการ1,2 (4 แห่ง) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 (2 แห่ง) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 (3 แห่ง) และปราจีนบุรี (1 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวสุนทรี  ฉ่ำดี
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวสุนทรี ฉ่ำดี
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนการรับ-จ่าย งานการขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
   
  2 .
  รับเอกสารการยื่นเพิ่มเติมและแก้ไข สูตรการผลิต ของกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
   
  3 .
  ลงทะเบียนคุมเลขใบอนุญาตของผู้นำเข้า ผู้ใช้ ตัวแทน (งานฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี)
   
  4 .
  บันทึกข้อมูลการอนุญาตของผู้นำเข้า ลงระบบคอมพิวเตอร์ (งานฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี)
   
  5 .
  ลงทะเบียนคำขออนุญาตจากต่างจังหวัด
   
  6 .
  ส่งสำเนาใบอนุญาตให้ภาคต่างๆ ในแต่ละเดือน
   
  7 .
  ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
   
  8 .
  ตรวจปฏิบัติการ
   
  9 .
  ปฏิบัติงานธุรการ
   
  10 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวศศิภัสสร์ เชียงไกรเวช
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวศศิภัสสร์ เชียงไกรเวช
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานประจำสำนักงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  2 .
  บันทึกและตรวจทานแก้ไขข้อมูลโครงสร้างต้นทุนสินค้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์
   
  3 .
  ร่าง พิมพ์หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาววารีทิพย์ ทองโชติ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาววารีทิพย์ ทองโชติ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บันทึกแบบ สค.01 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
   
  2 .
  บันทึกแบบ ภษ.01-42 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
   
  3 .
  บันทึกแบบ สค.04-04ก. ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
   
  4 .
  บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 35 ราย
   
  5 .
  บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แบบสรุปรวม
   
  6 .
  บันทึกบัญชีรับจ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แบบสรุป เฉพาะ White Spirit และ Rubber Solvent
   
  7 .
  เก็บแบบรายงานการรับ-จ่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
   
  8 .
  เก็บใบกำกับการขนส่งสารละลายไฮโดรคาร์บอน
   
  9 .
  เช็คงบเดือน สค.04-04ก. ของกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
   
  10 .
  บันทึกแบบ สค.04-04ก. ของตัวแทน ผู้ใช้ กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
   
  11 .
  เพิ่มบัญชีรายชื่อลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน
   
  นายพิชัย เอกกมลวิวัฒน์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายพิชัย เอกกมลวิวัฒน์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ จากหน่วยงานภายนอกส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวอัญธิกา สามง่ามไกร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวอัญธิกา สามง่ามไกร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษาและพัฒนาระบบงานเอกสารต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ
   
  2 .
  จัดทำและดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักฯ และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของสำนักฯ และเว็บไซต์ของกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน
   
  3 .
  ดำเนินการ Scan กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานการพิจารณาในกรณีต่างๆ เพื่อจัดเก็บเป็น Data file
   
  4 .
  ช่วยงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตและผ่อนผันการดำเนินการในกรณีต่างๆ
   
  5 .
  รวบรวมข้อมูลสถิติและจัดทำรายงานสรุปการนำน้ำมันออกจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
   
  6 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตพื้นที่สมุทรสาคร (5 แห่ง) สมุทรสงคราม (3 แห่ง) และชุมพร (2 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวสุพิชชา แตงพุก
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวสุพิชชา แตงพุก
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์ในประเทศและนำเข้าในประเทศและนำเข้า Free Zone เป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจำปีงบประมาณพร้อมจัดทำกราฟเปรียบเทียบประจำเดือนและเปรียบเทียบเดือนเดียวกันกับปีก่อนของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
   
  2 .
  เปรียบเทียบการชำระภาษีจากผลคาดการณ์ประจำเดือนกับภาษีที่จัดเก็บได้จริงของรถยนต์ในประเทศและรถจักรยานยนต์เป็นรายเดือน
   
  3 .
  จัดหาข่าวธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ
   
  4 .
  ติดต่อ ดูแล และประสานงานด้านอำนวยการ
   
  5 .
  รวบรวมและสรุปผลปริมาณการผลิต การจำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์รายเดือนและรายไตรมาส
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายพงศกร วรจันทร์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายพงศกร วรจันทร์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ช่วยจัดทำประกาศ กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีและจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  2 .
  ช่วยรวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมของน้ำมันเตา
   
  3 .
  ช่วยตรวจทานและแก้ไข การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าจากแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  4 .
  ช่วยเก็บรวบรวมสถิติรายได้น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตในประเทศและนำเข้า
   
  5 .
  ช่วยเก็บรวบรวมความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันซึ่งประกอบด้วย ราคาน้ำมันดิบ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาขายปลีก และนำข้อมูลดังกล่าวลงเผยแพร่ใน web site ของสำนักฯ
   
  6 .
  ติดตาม ตรวจสอบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและคลังน้ำมัน
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายเกียรติชัย สามเสน
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายเกียรติชัย สามเสน
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ เสนอผู้อำนวยการสำนักฯ
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายอนุรุทธ์ สงวนเจียม
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายอนุรุทธ์ สงวนเจียม
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บันทึกข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์เข้าระบบงานวิชาการ
   
  2 .
  สำรวจราคาขายปลีกสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ
   
  3 .
  ออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมตามแผนปฏิบัติการ
   
  4 .
  ดำเนินการเกี่ยวกับ วัสดุ-ครุภัณฑ์
   
  5 .
  ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางบังอร จั่นทอง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางบังอร จั่นทอง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานธุรการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว
   
  2 .
  บันทึกและตรวจทานแก้ไขข้อมูลโครงสร้างต้นทุนสินค้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์
   
  3 .
  ร่าง พิมพ์หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวสุพรรษา ชุดนอก
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวสุพรรษา ชุดนอก
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บันทึกข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์เข้าระบบงานวิชาการ
   
  2 .
  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
   
  3 .
  สำรวจราคาขายปลีกสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ
   
  4 .
  ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมตามแผนปฏิบัติการ
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางดาวีกาญจน์ อุดมสีห์ภรกุล
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางดาวีกาญจน์ อุดมสีห์ภรกุล
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานประจำสำนักงาน
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    พนักงานราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำทะเบียนส่งพร้อมส่งหนังสือราชการและเอกสารของส่วนฯ
   
  2 .
  รวบรวม ตรวจสอบและตอบรับเอกสารประกอบการขอคืนภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่น (ม.102) ถึงด่านศุลกากรต่างๆ พร้อมคัดแยกเอกสารแล้วจัดส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาคืนภาษี
   
  3 .
  รวบรวม ตรวจสอบและตอบรับเอกสารใบขออนุญาตนำน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเรือถึงด่านศุลกากรต่างๆ พร้อมคัดแยกแล้วจัดส่งให้กับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ (ปัจจุบันมีจัดส่งให้พื้นที่ ชลบุรี 2 ระยอง 1) เพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษี
   
  4 .
  รวมรวม ตรวจสอบ และสรุปปริมาณ ภาษี ของสินค้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่ลดอัตราภาษี (ตามมาตรการลดค่าครองชีพฯ) จากคลังผลิตทั่วประเทศ (ปัจจุบัน 53 คลัง) ประจำเดือน
   
  5 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.01–42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเขตพื้นที่ตรัง
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวผุสดี คล้ายมณี
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวผุสดี คล้ายมณี
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  -
   
  2 .
  -
   
  นางสาวกมลนัทธ์ พิมที
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวกมลนัทธ์ พิมที
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจสอบคำขอส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  2 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลการส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  3 .
  จัดส่งข้อมูลกองทุนฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมสรรพสามิตให้ สนพ.
   
  4 .
  จัดทำข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงินสำหรับปริมาณแก๊สโซฮอล์ 91, 95 บี2 บี5 อี20 และยูโร4
   
  5 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  ว่าที่ ร.ต.มล.อนุพันธ์ ศุขสวัสดิ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    ว่าที่ ร.ต.มล.อนุพันธ์ ศุขสวัสดิ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจสอบคำขอส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  2 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลการส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  3 .
  จัดส่งข้อมูลกองทุนฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมสรรพสามิตให้ สนพ.
   
  4 .
  จัดทำข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงินสำหรับปริมาณแก๊สโซฮอล์ 91, 95 บี2 บี5 อี20 และยูโร4
   
  5 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวอรอนงค์ สรสิทธิ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวอรอนงค์ สรสิทธิ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจสอบคำขอส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  2 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลการส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  3 .
  จัดส่งข้อมูลกองทุนฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมสรรพสามิตให้ สนพ.
   
  4 .
  จัดทำข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงินสำหรับปริมาณแก๊สโซฮอล์ 91, 95 บี2 บี5 อี20 และยูโร4
   
  5 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาววีราภรณ์ มณฑาพงษ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาววีราภรณ์ มณฑาพงษ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจสอบคำขอส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  2 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลการส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  3 .
  จัดส่งข้อมูลกองทุนฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมสรรพสามิตให้ สนพ.
   
  4 .
  จัดทำข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงินสำหรับปริมาณแก๊สโซฮอล์ 91, 95 บี2 บี5 อี20 และยูโร4
   
  5 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาววนิดา หาญพยอม
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาววนิดา หาญพยอม
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    เจ้าพนักงานสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าสรรพสามิต
   
  2 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
   
  3 .
  วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายฯ
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวเรณู แสนแก้ว
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวเรณู แสนแก้ว
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักตรวจสอบภาษี
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนการรับ-จ่าย งานการขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
   
  2 .
  รับเอกสารการยื่นเพิ่มเติมและแก้ไข สูตรการผลิต ของกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
   
  3 .
  ลงทะเบียนคุมเลขใบอนุญาตของผู้นำเข้า ผู้ใช้ ตัวแทน (งานฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี)
   
  4 .
  บันทึกข้อมูลการอนุญาตของผู้นำเข้า ลงระบบคอมพิวเตอร์ (งานฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี)
   
  5 .
  ลงทะเบียนคำขออนุญาตจากต่างจังหวัด
   
  6 .
  ส่งสำเนาใบอนุญาตให้ภาคต่างๆ ในแต่ละเดือน
   
  7 .
  ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
   
  8 .
  ตรวจปฏิบัติการ
   
  9 .
  ปฏิบัติงานธุรการ
   
  10 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวสมหวัง วาดงามรักษ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวสมหวัง วาดงามรักษ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือน แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.๐๑-๔๒) ของผู้ประกอบการน้ำมันและผลิตน้ำมัน (คลังน้ำมันสงขลา) ได้แก่ บ.ปตท,บ.เอสโซ่,บ.เชลล์,บ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย,บ.เชฟรอน
   
  2 .
  รวบรวมข้อมูล การยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมตามที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ ระยอง ๑ ระยอง ๒ และเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานให้
   
  3 .
  จัดเก็บข้อมูล ปริมาณ และภาษีจากระบบควบคุมการส่งน้ำมันออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมัน (ระบบ Intranet) เพื่อประกอบการวิเคราะห์
   
  4 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมสรรพสามิตประจำทุกเดือน
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวธนัชพร แซ่ตั้ง
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวธนัชพร แซ่ตั้ง
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ตรวจสอบคำขอส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  2 .
  รวบรวมและจัดทำข้อมูลการส่งเงินและขอรับเงินคืนสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  3 .
  จัดส่งข้อมูลกองทุนฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมสรรพสามิตให้ สนพ.
   
  4 .
  จัดทำข้อมูลปริมาณการขอรับเงินชดเชย และจำนวนเงินสำหรับปริมาณแก๊สโซฮอล์ 91, 95 บี2 บี5 อี20 และยูโร4
   
  5 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  6 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายชิตคุณ มะเสริฐ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายชิตคุณ มะเสริฐ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของตัวแทนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในกรุงเทพฯ
   
  2 .
  จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของตัวแทนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนต่างจังหวัด
   
  3 .
  จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในกรุงเทพฯ
   
  4 .
  จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในต่างจังหวัด
   
  5 .
  บันทึกการขอเพิ่มบัญชีรายชื่อลูกค้า (ตัวแทน)
   
  6 .
  บันทึกงบเดือนแสดงการรับ – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (สค.04, สค.04ก)
   
  7 .
  ร่วมตรวจปฏิบัติการตัวแทน ผู้ใช้ และผู้นำเข้า
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวชญานันท์ เสาสำราญ
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวชญานันท์ เสาสำราญ
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  บันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศทางเรือ และตรวจสอบความถูกต้อง จากต้นทางสู่คลังน้ำมันปลายทาง (ลงในระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 และระบบควบคุมการผลิตและจำหน่ายของกรมฯ)
   
  2 .
  บันทึกข้อมูลแบบรายงานการรับน้ำมันภายในประเทศทางเรือ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (ลงในระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 และระบบควบคุมการผลิตและจำหน่ายของกรมฯ)
   
  3 .
  อนุญาตให้มีการรับ-จ่ายน้ำมัน ของคลังน้ำมันในกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2
   
  4 .
  ติดตามเที่ยวเรือที่ไปถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนดเวลา
   
  5 .
  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 รวมทั้งคลังน้ำมันปลายทาง
   
  6 .
  รวบรวมเอกสารการจ่ายน้ำมัน Solvent เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  7 .
  จัดส่งเอกสารการจ่ายน้ำมันจากต้นทาง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว) ทางโทรสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวณัฐพร ชัยมงคล
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวณัฐพร ชัยมงคล
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
   
  2 .
  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า ของสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
   
  3 .
  พิจารณาเบี้ยปรับและงดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และกรณีผู้ผลิต ผู้นำเข้ากระทำผิด ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  4 .
  พิจารณา ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พิจารณาอนุมัติ และผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า เกี่ยวกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งในกรณีอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  5 .
  พิจารณาอนุมัติและผ่อนผันกรณีการนำกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม หรือการเปรียบเทียบปริมาณเพื่อคำนวณภาษี หรือการใช้มาตรวัด ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
   
  6 .
  ตรวจสอบคำขอรับเงินก่อนส่งให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  7 .
  ตรวจปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบการดำเนินการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงิน การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  8 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวภรทิพย์ ยิ้มดี
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวภรทิพย์ ยิ้มดี
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักตรวจสอบภาษี
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.๐๑-๔๒) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตน้ำมัน (คลังน้ำมันสระบุรี)ได้แก่ บ.ปตท, บ.เอสโซ่,บ.ปิโตรนาส รีเทล, บ.ไทยออยล์, บ.เชฟรอน, บ.เชลล์)
   
  2 .
  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและ ยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.๐๑-๔๒) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตน้ำมัน
   
  3 .
  จัดการงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ เบิก-จ่าย ส่งซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน
   
  4 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสาวชนิดา แสงแก้ว
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาวชนิดา แสงแก้ว
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิต
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างชั่วคราว
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  1.รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือน แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ. 01-42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (โรงกลั่นน้ำมัน) ได้แก่ บ.บางจาก, บ.ไทยออยล์, บ.เอสโซ่, บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง, บ.ไออาร์พีซี, กองการกลั่นปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
   
  2 .
  2.ร่วมออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
   
  3 .
  3.กลั่นกรองงานของส่วน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
  4 .
  4.สรุปข้อมูลสถิติการผลิตและจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงกลั่นน้ำมัน
   
  5 .
  5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายชัยรัตน์ จำนวน
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายชัยรัตน์ จำนวน
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานขับรถยนต์
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างประจำ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ขับรถและดูแลรักษารถยนต์ของสำนักฯ
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นายสุชิน สง่าเนตร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสุชิน สง่าเนตร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    พนักงานขับรถยนต์
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างประจำ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ขับรถและดูแลรักษารถยนต์ของสำนักฯ
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  นางสมใจ ดอกไม้
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสมใจ ดอกไม้
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักการภารโรง
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ลูกจ้างประจำ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  เปิด – ปิดห้อง และดูแลทำความสะอาดห้องผู้อำนวยการสำนักฯ และห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
   
  2 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน