หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นางนงนุช หุดากร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางนงนุช หุดากร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
   
  2 .
  กำกับดูแลการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันฯ และรวบรวมบทวิเคราะห์รายได้สินค้าและบริการอื่นๆ ในการกำกับดูแลของสำนักฯ ประจำเดือน
   
  3 .
  กำกับดูแลปริมาณ ภาษีสินค้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลบี 5 ที่ลดอัตราภาษี (ตามมาตรการลดค่าครองชีพฯ) จากคลังผลิตทั่วประเทศ (ปัจจุบัน 53 คลัง) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน
   
  4 .
  กำกับดูแลการจัดเก็บสถิติรายได้ และปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ในประเทศและนำเข้า จากระบบงานเครือข่ายภายใน (Intranet) พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดเก็บในเบื้องต้นประจำเดือน
   
  5 .
  กำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูลปริมาณและภาษีจากระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมัน (ระบบ Oil Control) เพื่อประกอบการวิเคราะห์การคาดการณ์รายได้ประจำเดือน
   
  6 .
  กำกับดูแลการจัดทำฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีน้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแต่ละราย
   
  7 .
  กำกับดูแลการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าน้ำมันฯ ตลอดจนจัดทำข้อมูลสนับสนุน พร้อมข้อเสนอแนะการใช้มาตรการทางภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
   
  8 .
  วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นหลักการในการพิจารณาคืนภาษีน้ำมันฯ
   
  9 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน