หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นายสมศักดิ์ จินดาอุปถัมภ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายสมศักดิ์ จินดาอุปถัมภ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์และวางแนวทางในการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  4 .
  ศึกษา พัฒนา เสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี และการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
   
  5 .
  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย
   
  6 .
  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit)
   
  7 .
  ตรวจปฏิบัติการ ติดตาม กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  8 .
  ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามงานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
   
  9 .
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  10 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน