หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นางกาญจนา  ตั้งวิจิตร
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  กำหนดแนวทางแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง กลยุทธ์ และปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรม สรรพสามิต รวมทั้งสนับสนุนนโยบายพลังงานต่างๆ ของรัฐบาล
   
  4 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางกลยุทธ์กระบวนการจัดการ การจัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างเป็นระบบ
   
  5 .
  กำกับดูแลการพิจารณา ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พิจารณาอนุมัติ และผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี
   
  6 .
  กำกับดูแลการพิจารณาเกี่ยวกับการหักเงินประกันส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบคำขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  7 .
  กำกับดูแลการศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
   
  8 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกำหนดมูลค่า การตรวจปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการ
   
  9 .
  ให้คำปรึกษา และแนะนำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) การกำกับติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   
  10 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล เพื่อควบคุมและกำกับติดตาม รวมทั้งพัฒนา
   
  11 .
  กำกับดูแลการศึกษา และพัฒนารูปแบบและรายละเอียดข้อมูล (Template) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
   
  12 .
  กำกับดูแลการศึกษา พัฒนา และเสริมสร้างระบบ Information Center ในการกำกับติดตาม
   
  13 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
   
  14 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า การป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   
  15 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน