หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นายธนภัทร  พันเต
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายธนภัทร พันเต
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  วางแผนการออกตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
   
  3 .
  ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
   
  4 .
  ตรวจสอบและเสนอความเห็น คำขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลาย คำของดเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารฯ การขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือผู้ใช้ การขอคืนหนังสือค้ำประกันของตัวแทนหรือผู้ใช้ การดำเนินการด้านภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม หรืองด/ลดภาษีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีตัวแทนหรือผู้ใช้ฯ ขอย้าย โอนกิจการ หรือเลิกกิจการ
   
  5 .
  ดำเนินการเกี่ยวกับค่าเบี้ยปรับและหรืองดค่าเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย จากการตรวจปฏิบัติการ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
  6 .
  สรุปผลการกระทำผิดคดีโซลเว้นท์ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคส่งมา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
   
  7 .
  ตรวจสอบและสรุปผลการตรวจปฏิบัติการ (Solvent 4) ตามที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตภาคส่งมา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
   
  8 .
  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
   
  9 .
  ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการคำปรึกษา
   
  10 .
  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  11 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน