หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นาย- -
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นาย- -
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
   
  2 .
  ศึกษาหลักเกณฑ์ วิเคราะห์ กำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารตามมาตรฐานสากล จัดเก็บภาษีอย่างมีบูรณาการ (Integrated) ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และพัฒนากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษี รวมถึงมาตรการต่างๆในการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีให้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  พิจารณา วินิจฉัย ปัญหา อนุมัติ อนุญาต และผ่อนผันการดำเนินการด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุม การผลิตและจำหน่าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตราและการคืนภาษี ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนดตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   
  4 .
  ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
   
  5 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน