หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นางสาว- -
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางสาว- -
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
   
  2 .
  ควบคุมการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  นำระบบเทคโนโลยีมาใช้วางระบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลในการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่างพิมพ์หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
   
  4 .
  วิเคราะห์สรุปผลเปรียบเทียบและตรวจสอบสาเหตุการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง และสรุปผลวิเคราะห์ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์
   
  5 .
  ติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พลังงานทดแทน E85, E20, Eco Car, NGV เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจะทำให้การวิเคราะห์และคาดการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
   
  6 .
  พัฒนาฐานข้อมูลของสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
   
  7 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน