หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
   
  2 .
  กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
   
  3 .
  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานต่างๆ ของรัฐบาล
   
  4 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกำหนดมูลค่า การตรวจปฏิบัติการการควบคุมการขนย้าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี และมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งระบบ
   
  5 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน การวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและอัตรากำลัง
   
  6 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี แนวทางการตรวจปฏิบัติการและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) รวมถึงการวางแผนการบริหารกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีและการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
   
  7 .
  กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
   
  8 .
  กำกับดูแลการพัฒนาระบบควบคุมการขนย้ายให้มีความทันสมัย (Modern Logistics Management System)
   
  9 .
  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   
  10 .
  พิจารณาวินิจฉัยปัญหาและกำหนดแนวทางปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง
   
  11 .
  ให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
   
  12 .
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  13 .
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน