หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  นายวีระคม 	 ฐาปนสมบูรณ์
  ชื่อ/นามสกุล : 
    นายวีระคม ฐาปนสมบูรณ์
  ตำแหน่งในหน่วยงาน : 
    หัวหน้า ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  ตำแหน่งในราชการ : 
    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  รับผิดชอบ : 
    ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
  การแต่งตั้ง : 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่
  ประเภท : 
    ข้าราชการ
  อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1 .
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย มาตรฐานการกำหนดมูลค่า
   
  2 .
  ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์เพื่อให้การกำหนดมูลค่าสินค้าเครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ และราคา
   
  3 .
  กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
   
  4 .
  ศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าสินค้าและบริการในการจัดเก็บ ภาษี
   
  5 .
  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อนำมาปรับปรุง
   
  6 .
  ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าและราคาค่าบริการ เพื่อใช้ในการพิจารณา กำหนดมาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  7 .
  จัดทำคู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการทำงาน
   
  8 .
  พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าของ สินค้าและราคาค่าบริการ
   
  9 .
  พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับมูลค่าสินค้าและราคาค่าบริการ เพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการคำนวณภาษี
   
  10 .
  ตรวจแนะนำ และศึกษาโครงสร้างราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาค่าบริการ ณ สถานประกอบการ
   
  11 .
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  12 .
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  บุคลากรภายใน


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน