หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
  ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ.2527
  ลดลงเหลือ/ยกเว้น
  ตามมูลค่า
  ร้อยละ
  ตามปริมาณ ตามมูลค่า
  ร้อยละ
  ตามปริมาณ
  หน่วย
  หน่วยละบาท
  หน่วย
  หน่วยละบาท
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
             
  01.01
  - น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
  (1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)
  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  0
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  7.000
  (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)
  (2) น้ำมันเบนซินนอกจาก (1)
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)
  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  0
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  7.000
  (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)

  (3) น้ำมันเบนซินชนิดที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)

  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  - ยกเว้นภาษี -

  (4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)

  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  0
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  6.300
  (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)

  (5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)

  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  0
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  5.600
  (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)

  (6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)

  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  0
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  1.050
  (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)
  01.02
  - แนพทา รีฟอร์แมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน
  (1) แนพทา รีฟอร์แมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน
  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  36
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  7.000
  (2) และ (3) ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69)
             
  01.03
  - น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
  (1) น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 56)
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  4.00 0 ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  3.0550
  (2) ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69)
             
  01.04
  - น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
  (1) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  4.00
  23
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  3.0000
  (2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  4.00
  1
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  0.2000
  (3) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 29)
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  4.00
  - ยกเว้นภาษี -
  01.05
  - น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน
  (1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.035 โดยน้ำหนัก
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  0
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  5.310
  (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)
  (2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ำหนัก
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  0
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  5.310
  ((ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)
  (3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  - ยกเว้นภาษี -
  (4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85 ลว.13 พ.ค.52)
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  - ยกเว้นภาษี -
  (5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82 ลว. 23 ก.ค. 51)
  34
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  0
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  5.040
  (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)
  01.06
  - ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
  (1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82 ลว. 23 ก.ค. 51)
  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  36
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  5.310
  (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)
  (2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82 ลว. 23 ก.ค. 51)
  42
  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  10.00
  - ยกเว้นภาษี -
  (3) ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69)
             
  01.07
  - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
  (1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี) และก๊าซที่คล้ายกัน
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 56 ลว. 8 ก.ย. 2542)
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  9.00
  0
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  2.1700
  (2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  9.00
  23
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  2.1700
  (3) ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69)
             
  (4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้า และขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34)
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  9.00
  - ยกเว้นภาษี -
  01.08
  - ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
  (1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  13.00
  - ยกเว้นภาษี -
  (2) ก๊าซอีเทนเหลว
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  13.00
  23
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  2.1700
  (3) ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69)
             
  01.09
  - เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
  (1) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  9.00
  23
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  2.1700
  (2) เอทิลีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  9.00
  - ยกเว้นภาษี -
  (3) โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27)
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  9.00
  - ยกเว้นภาษี -
  (4) ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69)
             
  01.10
  - ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน
  (1) ก๊าซอีเทน
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  13.00
  23
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  2.1700
  (2) ก๊าซโพรเพน
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  13.00
  23
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  2.1700
  (3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  13.00
  - ยกเว้นภาษี -
  (4) ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69)
             
  01.11
  - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทีลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
  (1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27)
  34
  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
  9.00
  - ยกเว้นภาษี -
  01.90
  อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  (1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82 ลว. 23 ก.ค. 51)
  42
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  10.00
  5.00
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  0.000
  (2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
             
  (2.1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82 ลว. 23 ก.ค. 51)
  42
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  10.00
  12
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  0.000
  (2.2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82 ลว. 23 ก.ค. 51)

  42
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  10.00
  1
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  0.000
  (3) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
             
  (3.1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82 ลว. 23 ก.ค. 51)
  42
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  10.00
  30
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  0.000
  (3.2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82 ลว. 23 ก.ค. 51)
  42
  ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  10.00
  - ยกเว้นภาษี -
  01.01
  ถึง
  1.11
  และ
  01.90
  (1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
       
  - ยกเว้นภาษี -
  (2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
  ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69) ลว.9 ก.พ. 47
       
  - ยกเว้นภาษี -

  ดาวน์โหลดพิกัดอัตราภาษีสารละลายไฮโดรคาร์บอน
  ดาวน์โหลดพิกัดอัตราภาษี สารละลายไฮโดรคาร์บอน
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน