หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  ประกาศกรมสรรพสามิต  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2560

  2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2560

  3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2560

  4.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ : 21 มี.ค. 2560

  5.การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรและน้ำมันดีเซล ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ลงวันที่ : 24 พ.ย. 2557

  6. วิธีการใช้งานเครื่องวัดค่าสารมาร์คเกอร์ ลงวันที่ : 24 พ.ย. 2557

  7.VDO สาธิตการตรวจวัดหาปริมาณสารมาร์คเกอร์ในน้ำมัน ลงวันที่ : 24 พ.ย. 2557

  8.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ปรับปรุง 1 เมษายน 2555 ลงวันที่ : 01 เม.ย. 2555

  9.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ : 23 ม.ค. 2555

  10.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไป กลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ : 23 ม.ค. 2555

  11.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ปรับปรุง 18 มกราคม 2555 ลงวันที่ : 19 ม.ค. 2555

  12.ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ : 06 ก.ค. 2554

  13.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบทะเบียนสรรพสามิต และแบบใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 01 มี.ค. 2554

  14.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 29 ก.ย. 2553

  15.โครงสร้างสีน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2553 ลงวันที่ : 01 ก.พ. 2553

  16.รายชื่อคลังน้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันฯ ที่ได้รับขยายเวลาอนุญาต เป็นสถานที่ผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ที่ตั้งอยู่นอกเขตปลอดภาษี ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ลงวันที่ : 01 ก.พ. 2553

  17.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ : 29 ธ.ค. 2552

  18.คลังน้ำมันที่ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ที่ตั้งอยู่นอกเขตปลอดภาษี ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2552

  19.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ : 05 ก.พ. 2552

  20.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 25 ก.ค. 2551

  21.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 24 ก.ค. 2551

  22.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ลงวันที่ : 23 ก.ย. 2548

  23.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2548

  24.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 23 มิ.ย. 2548

  25.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับแก๊สโซฮอล์ ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2548

  ดู ประกาศกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิก
  1 2 Next Page >>
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน