หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
  •  
  •  
  •  
  • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
  •  
  • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
  •  
  • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
  •  
  • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
  • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

  • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
    - กฎกระทรวงการคลัง
    - ประกาศกระทรวงการคลัง
    - ประกาศกรมสรรพสามิต
    - ระเบียบกรมสรรพสามิต
    - คำสั่งกรมสรรพสามิต
    - หนังสือกรมสรรพสามิต
    - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
    - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
    - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
    - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
     
  • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
  •  
  • Download แบบฟอร์มต่างๆ
  •  
  • การจัดการความรู้ Knowledge Management
  •  
  • สถิติการจัดเก็บภาษี
  • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  •  
  • กระดานสนทนา WebBoard
  •  
  • ติดต่อเรา

  • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


     


    น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
    คำสั่งกรมสรรพสามิต  ที่

    ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

    1.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 105/2548 เรือ่ง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไมเรียกเก็บภาษี สุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2548

    2.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 015/2547 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ลงวันที่ : 22 ม.ค. 2547

    3.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 393/2545 เรื่อง การตรวจสอบและตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 31 ก.ค. 2545

    4.แบบรายงานการตรวจ ลงวันที่ : 31 ก.ค. 2545

    5.รายงานการตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ : 31 ก.ค. 2545

    6.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๒๐/๒๕๓๕ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ลงวันที่ : 17 ก.ย. 2535

    ดู คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิก
    กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
    เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
    2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
    2009 Copyright by BTA Excise Department
     
    น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน