หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2565
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  กฎกระทรวงการคลัง  ที่

  ใช้งาน

  1.กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ : 11 มี.ค. 2565

  2.กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ : 17 ก.พ. 2565

  3.กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 ลงวันที่ : 02 เม.ย. 2563

  4.กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ : 14 พ.ค. 2562

  5.กฎกระทรวงการคลัง กำนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ : 19 มิ.ย. 2561

  6.กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  7.กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  8.กฎกระทรวง การคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  9.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงด หรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  10.กฎกระทรวง การอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  11.กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  12.กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  13.กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  14.กฎกระทรวง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  15.กฎกระทรวง การคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  16.กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  17.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงด หรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  18.กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยวิธีการในการใช้แสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฎว่าได้เสียภาษีแล้ว ลงวันที่ : 13 ต.ค. 2547

  19.กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์์สรรพสามิต ลงวันที่ : 13 ต.ค. 2547

  20.กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ : 27 ก.ค. 2547

  ดู กฎกระทรวงการคลัง ที่ถูกยกเลิก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน