หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2565
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  ประกาศกระทรวงการคลัง  ที่

  ใช้งาน

  1.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 09 ต.ค. 2560

  2.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 09 ต.ค. 2560

  3.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  5.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  6.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  7.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  8.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  9.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  10.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ : 29 ก.ย. 2559

  11.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 131) ลงวันที่ : 27 พ.ย. 2558

  12.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับ 128) ลงวันที่ : 16 ต.ค. 2557

  13.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่ : 24 เม.ย. 2556

  14.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 104) ลงวันที่ : 18 ธ.ค. 2555

  15.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 สำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง ชนิดอื่นๆ นอกจากชนิดที่ใช้กับรถยนต์ ลงวันที่ : 10 ส.ค. 2553

  16.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552

  17.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ .2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552

  18.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 86) ลงวันที่ : 02 ก.ย. 2552

  19.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ : 13 พ.ค. 2552

  20.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้สำหรับนั่งตรวจการณ์ (Off-road Passenger Vehicle : OPV) ลงวันที่ : 27 ก.ค. 2547

  21.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ลงวันที่ : 27 ก.ค. 2547

  22.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ : 03 มิ.ย. 2540

  23.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 41 ลงวันที่ : 21 พ.ค. 2540

  24.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าประเภทที่ 01.09 ในตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ : 15 พ.ย. 2539

  25.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2534

  ดู ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ถูกยกเลิก
  1 2 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน