หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  ระเบียบกรมสรรพสามิต  ที่

  ใช้งาน

  1.ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ : 05 พ.ย. 2561

  2.ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นกาารส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชิ้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ : 17 ม.ค. 2561

  3.ระเบียบกรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ส.2560 ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  4.(ปรับปรุง) ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 24 พ.ย. 2559

  5.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ : 20 มี.ค. 2555

  6.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮไดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2554

  7.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายฯเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายฯในอุตสาหกรรมต่างๆและผู้ใช้ที่ใช้สารละลายฯในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2554 ลงวันที่ : 27 ม.ค. 2554

  8.ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 23 พ.ย. 2553

  9.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ : 02 ส.ค. 2553

  10.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ลงวันที่ : 02 ส.ค. 2553

  11.ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 17 มี.ค. 2553

  12.ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ : 01 ก.พ. 2553

  13.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2552 ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2552

  14.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ : 25 พ.ย. 2547

  ดู ระเบียบกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน