หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2565
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  หนังสือกรมสรรพสามิต  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.ที่ กค 0616/ว 3614 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 14 พ.ย. 2561

  2.กำหนดอัตราส่วนการเติมสาร Marker และแนวทางการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 25 พ.ค. 2561

  3.ที่ กค 0616/ว1201 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามควบคุม และตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 30 มี.ค. 2561

  4.แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 31 ต.ค. 2560

  5.แบบ นล 02 ลงวันที่ : 20 ก.ค. 2560

  6.แนวทางการควบคุมและการตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ลงวันที่ : 04 เม.ย. 2560

  7.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ลงวันที่ : 21 มี.ค. 2560

  8.แนวปฏิบัติการตรวจสอบเติมสาร Marker และค่า Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 05 ก.ย. 2559

  9.แนวปฏิบัติในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด ลงวันที่ : 23 มิ.ย. 2559

  10.แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 22 ม.ค. 2558

  11.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ ลงวันที่ : 06 ต.ค. 2557

  12.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 01 ต.ค. 2557

  13.แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 26 พ.ค. 2557

  14.แนวปฏิบัติในการพิจารณางดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 มิ.ย. 2556

  15.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๖/๔๘๔ เรื่อง วิธีการผนึกดวงตรา(ซีล) ของกรมสรรพสามิต ที่ท่อทางรับ-จ่าย ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2556

  16.VDOวิธีการผนึกดวงตรา(ซีล) ของกรมสรรพสามิต ที่ท่อทางรับ-จ่าย ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2556

  17.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.1194 เรื่อง แนวปฎิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 16 ธ.ค. 2554

  18.แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่า Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 16 ธ.ค. 2554

  19.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0616/ว 769 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 11 ส.ค. 2554

  20.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.587 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาการใช้สาร marker ลงวันที่ : 20 มิ.ย. 2554

  21.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 407 การกำกับ ดูแล และติดตามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 27 เม.ย. 2554

  22.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 298 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 29 มี.ค. 2554

  23.แบบสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 27 ม.ค. 2554

  24.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0616/ว. 37 เรื่อง แนวปฎิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 14 ม.ค. 2554

  25.แบบสำรวจความพีงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1319 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่นำไปใช้ในอุตสาหก ลงวันที่ : 22 ธ.ค. 2553

  ดู หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิก
  1 2 3 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน