หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2565
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  หนังสือกรมสรรพสามิต  ที่

  ใช้งาน

  1.แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 21 มี.ค. 2565

  2.หนังสือกรมสรรพสามิต ที กค 0616/ว1 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์จากกรมสรรพสามิตว่าจัดเป็นสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 02 ม.ค. 2563

  3.ที่ กค 0616/ว 889 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 11 เม.ย. 2562

  4.ที่ กค 0616/991 เรื่อง แนวปฏิบัติการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 09 เม.ย. 2562

  5.ที่ กค 0616/ว3080 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การควบคุมการตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2561

  6.ที่ กค 0616/ว 1950 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันยกเว้นภาษี และหรือที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เก็บรวมในถังน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเสียภาษี ลงวันที่ : 11 มิ.ย. 2561

  7.กค 0616/ว1583 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ให้ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการนำน้มันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ลงวันที่ : 10 พ.ค. 2561

  8.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 668 เรื่อง แนวทางการตรวจแนะนำและตรวจติดตามกำกับดูแลสถานบริการประเภทสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 28 ก.พ. 2561

  9.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 26 ก.พ. 2561

  10.ที่ กค 0616/ว1500 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 19 ต.ค. 2560

  11.ด่วนที่สุด ที่ กค 0616/ว1489 เรืองการกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี ลงวันที่ : 19 ต.ค. 2560

  12.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1489 เรื่อง การกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี ลงวันที่ : 17 ต.ค. 2560

  13.แบบ ภส.07-15 แบบสำรวจสินค้าคงเหลือยกมา ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  14.หนังสือกรมสรรพสามิต เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการชำระภาษีสถานบริการสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 17 ก.พ. 2560

  15.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1439 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็ตามที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง (ชนิดที่ใช้กับรถยนต์) ลงวันที่ : 04 ธ.ค. 2558

  16.ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 26 พ.ค. 2557

  17.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 317 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสารละลายฯที่นำไปใช้ในโรงอุตสาหกรรมต่างๆ ลงวันที่ : 19 มี.ค. 2556

  18.แบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) ลงวันที่ : 19 มี.ค. 2556

  19.แนวปฏิบัติการนำน้ำมันยกเว้นภาษีสรรพสามิตเก็บรวมในถังน้ำมันเสียภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 02 ก.ย. 2554

  20.ว685 การจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผลิตหรือประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2554

  21.กค 0616/ว330 การจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผลิตหรือประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว ลงวันที่ : 11 เม.ย. 2554

  22.หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว. 773 เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานการรับแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีผู้ประกอบการที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการมิได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับแบบรายการภาษีและชำระภาษี ลงวันที่ : 20 ก.ค. 2553

  23.หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว. 739 เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงรายกงาน ข้อมูลของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2553

  24.หนังสือกรมสรรพสามิที่ กค 0616/ว 44 เรื่อง รถจักรยานยนต์ประกอบจากชิ้นส่วนเก่านำเข้า ลงวันที่ : 20 ม.ค. 2552

  25.หนังสือกรมสรรพาสามิต ที่ กค 0616/455 เรื่อง ตอบข้อหารือการขอรับเงินชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ลงวันที่ : 22 ก.พ. 2551

  ดู หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิก
  1 2 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน