หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  หนังสือกรมสรรพสามิต  ที่

  ใช้งาน

  1.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0621/ว 40 แนวปฏิบัติกรณีการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับก๊าชที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 19 ม.ค. 2550

  2.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วน ที่ กค 0621/18083-18085 เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาแบบคำขอชำระภาษีสินค้าประเภทรถยนต์ (ภษ. 01 - 12) ลงวันที่ (ภษ. 01 - 12) ลงวันที่ : 30 มิ.ย. 2548

  3.แนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสถานบริการสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 22 ธ.ค. 2543

  4.กค 0616/ว3898 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการคืนภาษีนำ้มันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมในอากาศยานตามมาตรา 107 (4) ลงวันที่ : 13 ธ.ค. 2018

  ดู หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิก
  << Back Page 1 2
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน