หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2561
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2561

  1.ที่ กค 0616/ว 3614 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 14 พ.ย. 2561

  2.ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ : 05 พ.ย. 2561

  3.กฎกระทรวงการคลัง กำนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ : 19 มิ.ย. 2561

  4.ที่ กค 0616/ว 1950 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันยกเว้นภาษี และหรือที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เก็บรวมในถังน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเสียภาษี ลงวันที่ : 11 มิ.ย. 2561

  5.กค 0616/ว1583 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ให้ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการนำน้มันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ลงวันที่ : 10 พ.ค. 2561

  6.การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ.2561 ลงวันที่ : 18 เม.ย. 2561

  7.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 668 เรื่อง แนวทางการตรวจแนะนำและตรวจติดตามกำกับดูแลสถานบริการประเภทสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 28 ก.พ. 2561

  8.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 26 ก.พ. 2561

  9.ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นกาารส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชิ้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ : 17 ม.ค. 2561

  10.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 758/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2558

  11.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 23 ธ.ค. 2558

  12.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ(Active Safety) ลงวันที่ : 23 ธ.ค. 2558

  13.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 23 ธ.ค. 2558

  14.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1439 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็ตามที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง (ชนิดที่ใช้กับรถยนต์) ลงวันที่ : 04 ธ.ค. 2558

  15.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 131) ลงวันที่ : 27 พ.ย. 2558

  16.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2558

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน