หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  การจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ : 23 ม.ค. 2555

  2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไป กลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ : 23 ม.ค. 2555

  3.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.1194 เรื่อง แนวปฎิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 16 ธ.ค. 2554

  4.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0616/ว 769 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 11 ส.ค. 2554

  5.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.587 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาการใช้สาร marker ลงวันที่ : 20 มิ.ย. 2554

  6.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 298 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 29 มี.ค. 2554

  7.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0616/ว. 37 เรื่อง แนวปฎิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 14 ม.ค. 2554

  8.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 24 ก.ย. 2553

  9.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 125 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 02 ก.พ. 2553

  10.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2552

  11.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552

  12.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว.1080 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 28 ธ.ค. 2550

  13.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 19 ธ.ค. 2550

  14.ประกาศกรมศุลกากร ที่ 64/2550 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ลงวันที่ : 13 ก.ย. 2550

  15.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ : 31 ธ.ค. 2549

  16.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษ๊สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 30 ก.ค. 2544

  17.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราขอาณาจักร ลงวันที่ : 13 ก.พ. 2544

  18.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 63) ลงวันที่ : 06 ก.พ. 2544

  19.พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ : 14 พ.ย. 2540

  20.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ – จ่ายน้ำมันด้วยระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ พ.ศ. 2539 ลงวันที่ : 17 ธ.ค. 2539

  21.ประกาศ เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ : 14 ส.ค. 2538

  22.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับ 2) พ.ศ. 2538 ลงวันที่ : 10 ม.ค. 2538

  23.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2537 ลงวันที่ : 07 ก.ค. 2537

  24.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (รวมฉบับที่ 2/2525 30 ธ.ค. 25) ลงวันที่ : 06 พ.ค. 2507

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง การจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง ที่ถูกยกเลิก
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน