หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  น้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.แนวปฏิบัติการตรวจสอบเติมสาร Marker และค่า Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 05 ก.ย. 2559

  2.การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรและน้ำมันดีเซล ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ลงวันที่ : 24 พ.ย. 2557

  3. วิธีการใช้งานเครื่องวัดค่าสารมาร์คเกอร์ ลงวันที่ : 24 พ.ย. 2557

  4.VDO สาธิตการตรวจวัดหาปริมาณสารมาร์คเกอร์ในน้ำมัน ลงวันที่ : 24 พ.ย. 2557

  5.แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 26 พ.ค. 2557

  6.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๖/๔๘๔ เรื่อง วิธีการผนึกดวงตรา(ซีล) ของกรมสรรพสามิต ที่ท่อทางรับ-จ่าย ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2556

  7.VDOวิธีการผนึกดวงตรา(ซีล) ของกรมสรรพสามิต ที่ท่อทางรับ-จ่าย ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2556

  8.แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่า Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 16 ธ.ค. 2554

  9.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0616/ว 769 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 11 ส.ค. 2554

  10.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.587 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาการใช้สาร marker ลงวันที่ : 20 มิ.ย. 2554

  11.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 298 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 29 มี.ค. 2554

  12.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0616/ว. 37 เรื่อง แนวปฎิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 14 ม.ค. 2554

  13.1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 24 ก.ย. 2553

  14.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 804 เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ตามแบบ ภษ.01-36 ลงวันที่ : 03 ส.ค. 2553

  15.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษ ีตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ลงวันที่ : 23 ก.ค. 2553

  16.หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว. 629 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 10 มิ.ย. 2553

  17.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 125 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 02 ก.พ. 2553

  18.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/088 และ ที่ กค 0616/783 เรื่อง แนวทางปฏิบัติน้ำมัน Gain/Loss สำหรับน้ำมันในถังยกเว้นภาษี และขออนุมัติใช้น้ำมันยกเว้นภาษีที่ Gain อยู่ในถังเพื่อใช้เติมเรือในการเดินทางไปต่างประเทศ ลงวันที่ : 14 ม.ค. 2552

  19.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว.1080 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 28 ธ.ค. 2550

  20.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 19 ธ.ค. 2550

  21.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/1833 เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบเอกสารที่จะให้ผู้ประกอบการจัดพิมพ์ ลงวันที่ : 28 ส.ค. 2550

  22.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว 530 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อรองรับระบบ Paperless e-Custom ลงวันที่ : 13 ก.ค. 2550

  23.แนวปฏิบัติเพื่อรองรับระบบ Paperless e-Custom ลงวันที่ : 13 ก.ค. 2550

  24.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปใน เขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืน หรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 11 ก.ค. 2550

  25.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว. 495 เรื่อง แนวปฏิบัติการนำน้ำมันยกเว้นภาษีสรรพสามิตเก็บรวมในถังน้ำมันเสียภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 05 ก.ค. 2550

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง น้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร ที่ถูกยกเลิก
  1 2 Next Page >>
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน