หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิกรายการที่ ๑๕ ของฉบับที่ ๕) ลงวันที่ : 22 มิ.ย. 2554

  2.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔(ยกเลิกฉบับที่ 2, 3 และ4) ลงวันที่ : 20 เม.ย. 2554

  3.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ : 21 มี.ค. 2554

  4.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิรายการ 15 ของฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 11 ก.พ. 2554

  5.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 27 เม.ย. 2553

  6.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ : 29 ธ.ค. 2552

  7.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ.2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552

  8.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว.191 เรื่อง แนวปฎิบัติการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันดีเซล บี 5 ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2552

  9.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ : 05 ก.พ. 2552

  10.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.970 เรื่อง แนวปฎิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 28 ก.ค. 2551

  11.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ : 23 ก.ค. 2551

  12.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 27 ธ.ค. 2550

  13.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 417 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินชดเชยและการส่งเงินคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับไบโอดีเซล (B100) ที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ลงวันที่ : 12 มิ.ย. 2550

  14.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2550

  15.ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2550

  16.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ลงวันที่ : 23 ก.ย. 2548

  17.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 77) ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2548

  18.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำม้นและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 24 ก.พ. 2547

  19.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับ 2) พ.ศ. 2538 ลงวันที่ : 10 ม.ค. 2538

  20.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2537 ลงวันที่ : 07 ก.ค. 2537

  21.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (รวมฉบับที่ 2/2525 30 ธ.ค. 25) ลงวันที่ : 06 พ.ค. 2507

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ที่ถูกยกเลิก
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน