หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  การควบคุมและการตรวจสอบ  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.แนวทางการควบคุมและการตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ลงวันที่ : 04 เม.ย. 2560

  2.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ : 21 มี.ค. 2560

  3.แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 22 ม.ค. 2558

  4.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ ลงวันที่ : 06 ต.ค. 2557

  5.แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 26 พ.ค. 2557

  6.ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ : 06 ก.ค. 2554

  7.ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 23 พ.ย. 2553

  8.ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ : 05 พ.ย. 2553

  9.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 29 ก.ค. 2553

  10.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 29 ก.ค. 2553

  11.ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ : 14 ก.ย. 2552

  12.ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ.2547 ลงวันที่ : 22 ม.ค. 2547

  13.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2545 ลงวันที่ : 30 ส.ค. 2545

  14.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ : 30 ส.ค. 2545

  15.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ : 30 ส.ค. 2545

  16.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ : 08 ม.ค. 2542

  17.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการสำหรับโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ : 19 ต.ค. 2541

  18.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันด้วยระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ พ.ศ. 2539 ลงวันที่ : 17 ธ.ค. 2539

  19.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับ 2) พ.ศ. 2538 ลงวันที่ : 10 ม.ค. 2538

  20.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (รวมฉบับที่ 2/2525 30 ธ.ค. 25) ลงวันที่ : 06 พ.ค. 2507

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบ ที่ถูกยกเลิก
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน