หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา




 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  รถยนต์
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(รถยนต์)  ที่

  ใช้งาน

  1.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 เม.ย. 2559

  2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 เม.ย. 2559

  3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 เม.ย. 2559

  4.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 เม.ย. 2559

  5.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่มีกระบะ(Double Cab) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 เม.ย. 2559

  6.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก(Pick-up Passenger Vehicle PPV) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 เม.ย. 2559

  7.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 เม.ย. 2559

  8.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 758/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2558

  9.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ(Active Safety) ลงวันที่ : 23 ธ.ค. 2558

  10.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 23 ธ.ค. 2558

  11.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 23 ธ.ค. 2558

  12.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำรถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2558

  13.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับ 128) ลงวันที่ : 16 ต.ค. 2557

  14.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล และส่วนของราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 07 ม.ค. 2557

  15.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง ลงวันที่ : 07 ม.ค. 2557

  16.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 109) ลงวันที่ : 24 เม.ย. 2556

  17.ว685 การจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผลิตหรือประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2554

  18.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 144 เบญจ สำหรับรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนที่ดัดแปลงมาจารถยนต์กระบะ ลงวันที่ : 29 มิ.ย. 2554

  19.กค 0616/ว330 การจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผลิตหรือประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว ลงวันที่ : 11 เม.ย. 2554

  20.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบทะเบียนสรรพสามิต และแบบใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 01 มี.ค. 2554

  21.หนังสือกรมสรรพสามิที่ กค 0616/ว 44 เรื่อง รถจักรยานยนต์ประกอบจากชิ้นส่วนเก่านำเข้า ลงวันที่ : 20 ม.ค. 2552

  22.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/6077-6086 เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานประจำเดือนการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร และการนำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 08 มี.ค. 2550

  23.หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วน ที่ กค 0621/18083-18085 เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาแบบคำขอชำระภาษีสินค้าประเภทรถยนต์ (ภษ. 01 - 12) ลงวันที่ (ภษ. 01 - 12) ลงวันที่ : 30 มิ.ย. 2548

  24.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 23 มิ.ย. 2548

  25.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 204/2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสินค้ารถยนต์ ลงวันที่ : 11 เม.ย. 2548

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(รถยนต์) ที่ถูกยกเลิก
  1 2 Next Page >>
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน