หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  แบตเตอรี่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(แบตเตอรี่)  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับคืนภาษีสำหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ลงวันที่ : 11 มี.ค. 2559

  2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ : 19 ก.พ. 2559

  3.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 407 การกำกับ ดูแล และติดตามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 27 เม.ย. 2554

  4.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2554 ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2554

  5.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2554

  6.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 88) ลงวันที่ : 26 ม.ค. 2554

  7.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ : 22 พ.ย. 2548

  8.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ : 27 ม.ค. 2547

  9.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการกำหนดโรงงานหลอมตะกั่วที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตสินค้าแบตเตอรี่ซื้อตะกั่วไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตโดยได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 11 ส.ค. 2546

  10.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2544

  11.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการกำหนดโรงงานหลอมตะกั่ว ลงวันที่ : 27 ก.ย. 2543

  12.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ลงวันที่ : 13 พ.ค. 2542

  13.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 45 ลงวันที่ : 25 มิ.ย. 2540

  14.พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ลงวันที่ : 22 พ.ค. 2540

  15.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 42 ลงวันที่ : 21 พ.ค. 2540

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(แบตเตอรี่) ที่ถูกยกเลิก
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน