หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  สนามกอล์ฟ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(สนามกอล์ฟ)  ที่

  ใช้งาน

  1.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 668 เรื่อง แนวทางการตรวจแนะนำและตรวจติดตามกำกับดูแลสถานบริการประเภทสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 28 ก.พ. 2561

  2.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 09 ต.ค. 2560

  3.กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  5.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  6.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 511/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  7.พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2560

  8.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงด หรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  9.กฎกระทรวง การคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2560

  10.หนังสือกรมสรรพสามิต เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการชำระภาษีสถานบริการสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 17 ก.พ. 2560

  11.ซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 26 พ.ค. 2557

  12.แนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสถานบริการสนามกอล์ฟ ลงวันที่ : 22 ธ.ค. 2543

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(สนามกอล์ฟ) ที่ถูกยกเลิก
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน