หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  สารละลายไฮโดรคาร์บอน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(สารละลายไฮโดรคาร์บอน)  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.แบบสำรวจความพีงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1319 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่นำไปใช้ในอุตสาหก ลงวันที่ : 22 ธ.ค. 2553

  2.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ว 0616/ว 1226 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลงวันที่ : 23 พ.ย. 2552

  3.แบบสำรวจความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การยกเว้นภาษีสารละลายไฮโดรคาร์บอน ลงวันที่ : 23 พ.ย. 2552

  4.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ : 13 มี.ค. 2551

  5.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 298/2545 เรื่อง การตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและผู้ใช้สารละลาย ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่ได้รับยกเว้นภาษี กรณีนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ลงวันที่ : 06 ก.ย. 2545

  6.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ลงวันที่ : 13 ก.ย. 2543

  7.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ลงวันที่ : 07 ม.ค. 2541

  8.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ : 21 พ.ย. 2539

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(สารละลายไฮโดรคาร์บอน) ที่ถูกยกเลิก
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน