หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  สารละลายไฮโดรคาร์บอน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(สารละลายไฮโดรคาร์บอน)  ที่

  ใช้งาน

  1.(ปรับปรุง) ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 24 พ.ย. 2559

  2.แบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) ลงวันที่ : 19 มี.ค. 2556

  3.หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 317 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสารละลายฯที่นำไปใช้ในโรงอุตสาหกรรมต่างๆ ลงวันที่ : 19 มี.ค. 2556

  4.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮไดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2554

  5.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายฯเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายฯในอุตสาหกรรมต่างๆและผู้ใช้ที่ใช้สารละลายฯในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2554 ลงวันที่ : 27 ม.ค. 2554

  6.ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2552 ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2552

  7.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ .2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552

  8.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552

  9.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ : 13 พ.ค. 2552

  10.กำหนดมูลค่าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ลงวันที่ : 28 ธ.ค. 2542

  11.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าประเภทที่ 01.09 ในตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ : 15 พ.ย. 2539

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(สารละลายไฮโดรคาร์บอน) ที่ถูกยกเลิก
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน