ชื่อ/นามสกุล :
นายธิบดี วัฒนกุล
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ตำแหน่งในราชการ :
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
รับผิดชอบ :
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52211
เบอร์โทรสายตรง :
022414776
เบอร์โทรสาร Fax :
022413453
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
2 .
พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
3 .
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการบริหารจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
4 .
ดำเนินการกำหนดมูลค่าของสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี
5 .
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย