ชื่อ/นามสกุล :
ไม่ระบุว่าง ว่าง
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
ตำแหน่งในราชการ :
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
รอการแต่งตั้ง
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52251
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสรรพสามิต มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนาวางแผนงาน ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นที่กำหนดให้กรมสรรพสามิตต้องดำเนินการและนโยบายของรัฐบาล การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต การให้ความรู้และการอบรม บรรยาย การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2 .
ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธและติดตามประเมินผล การดำเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การพัฒนาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ภายในสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต และแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในเชิงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
3 .
ศึกษา ค้นคว้า ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานต่างๆ ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษีของส่วนต่างๆ ในสำนักฯ แก่นักวิชาการในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีสามารถทำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนบูรณาการทำงานร่วมกับสำนัก/กอง หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาของสำนักฯ มีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4 .
ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเสนอความคิดเห็นในด้านนโยบายและในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีในเชิงลึก โดยต้องอาศัยการประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงวิชาการรวมทั้งเครื่องมือเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีรายสินค้าเพื่อนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้
5 .
สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ Talent และ Creative ในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีรวมถึงการใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาพอสมควรในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการเสนอแนะในงานที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้การกำหนดมาตรฐาน การพัฒนา และการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโลกยุค Globalization
6 .
บริหารจัดการความรู้ในสำนักฯ (Bureau Knowledge Management) โดยศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อวางมาตรฐานในการจัดทำคู่มือ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี โดยเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของสำนักฯรวมถึงการวางแผนและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ของสำนักฯ เพื่อให้บุคลากรในสำนักฯมีการพัฒนาทักษะและความชำนาญก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานและพัฒนางานของสำนักฯ
7 .
เป็นผู้แทนของสำนักฯในการเข้าร่วมสัมมนา ประชุม บรรยาย เจรจา ชี้แจง เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของสำนักฯ และประสานการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของภาครัฐบาลเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรมสรรพสามิตในด้านการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี
8 .
ศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้าส่วนเหลื่อมทางการตลาด (Marketing Margin) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานราคา ณ โรงอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9 .
ศึกษา วิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น GATT, AFTA และ WTO เป็นต้น หรือมาตรการกีดกันทางการค้าแบบต่างๆ ทั้ง มาตรการกีดกันทางการค้าในด้านภาษี และมิใช่ทางภาษีที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวและเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล
10 .
ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติของสินค้าและบริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
11 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย