ชื่อ/นามสกุล :
นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52249
เบอร์โทรสายตรง :
022448584
เบอร์โทรสาร Fax :
022448585
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
2 .
กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
3 .
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานต่างๆ ของรัฐบาล
4 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี การกำหนดมูลค่า การตรวจปฏิบัติการการควบคุมการขนย้าย การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี และมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งระบบ
5 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน การวางแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและอัตรากำลัง
6 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี แนวทางการตรวจปฏิบัติการและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) รวมถึงการวางแผนการบริหารกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีและการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
7 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
8 .
กำกับดูแลการพัฒนาระบบควบคุมการขนย้ายให้มีความทันสมัย (Modern Logistics Management System)
9 .
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10 .
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาและกำหนดแนวทางปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง
11 .
ให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
12 .
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
13 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย