ชื่อ/นามสกุล :
นายพรชัย ทรัพย์มูล
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52254
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ควบคุมการปฏิบัติงานของทั้ง 4 ฝ่าย ให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จรวมทั้งวินิจฉัยและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
2 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย