ชื่อ/นามสกุล :
นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52525
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022414762
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
2 .
กำหนดแนวทางแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
3 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง กลยุทธ์ และปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรม สรรพสามิต รวมทั้งสนับสนุนนโยบายพลังงานต่างๆ ของรัฐบาล
4 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางกลยุทธ์กระบวนการจัดการ การจัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างเป็นระบบ
5 .
กำกับดูแลการพิจารณา ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พิจารณาอนุมัติ และผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี
6 .
กำกับดูแลการพิจารณาเกี่ยวกับการหักเงินประกันส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบคำขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7 .
กำกับดูแลการศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
8 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกำหนดมูลค่า การตรวจปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการ
9 .
ให้คำปรึกษา และแนะนำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) การกำกับติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
10 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผล เพื่อควบคุมและกำกับติดตาม รวมทั้งพัฒนา
11 .
กำกับดูแลการศึกษา และพัฒนารูปแบบและรายละเอียดข้อมูล (Template) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
12 .
กำกับดูแลการศึกษา พัฒนา และเสริมสร้างระบบ Information Center ในการกำกับติดตาม
13 .
กำกับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
14 .
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการยกเว้นภาษี การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การกำหนดมูลค่า การป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย