ชื่อ/นามสกุล :
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52241
เบอร์โทรสายตรง :
022448500
เบอร์โทรสาร Fax :
026686614
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
2 .
กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
3 .
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4 .
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางและกลยุทธ์การบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานต่างๆ ของรัฐบาล
5 .
ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งระบบ
6 .
ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยการนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน การวางแผน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและอัตรากำลัง
7 .
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี แนวทางการตรวจปฏิบัติการและการตรวจสอบ (Pre-Audit และ Post-Audit) รวมถึงการวางแผนการบริหารกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีและการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
8 .
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี
9 .
พัฒนาระบบควบคุมการขนย้ายให้มีความทันสมัย (Modern Logistics Management System)
10 .
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11 .
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต และดำเนินการในการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
12 .
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาและกำหนดแนวทางปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง
13 .
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
14 .
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
15 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย