ชื่อ/นามสกุล :
นางพรรณงาม เอี้ยวสกุล
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งในราชการ :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52221
เบอร์โทรสายตรง :
026686606
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
บริหารงานบุคคลภายในสำนักฯ
2 .
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 .
ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการ
4 .
รวบรวมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของสำนักฯ
5 .
เป็นกรรมการหรือคณะทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
6 .
รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักฯ
7 .
ติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ของสำนักฯ
8 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย