ชื่อ/นามสกุล :
นายมโนช ศรีวิลัย
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 55856
เบอร์โทรสายตรง :
022411944
เบอร์โทรสาร Fax :
022411943
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
2 .
รายงานภารกิจ/งานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ประจำวัน
3 .
ตรวจปฏิบัติงานคลังน้ำมัน ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
4 .
รวบรวมเอกสารคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อนำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ (แบบ ภษ.01-36/1) ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
5 .
จัดทำรายงานผลการตรวจปริมาณน้ำมันคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
6 .
จัดทำบันทึกการตรวจสอบการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ
7 .
จัดทำบัญชีประจำวันแสดงการจ่ายน้ำมันและสารเติมแต่ง ณ คลังน้ำมันกรุงเทพมหานคร
8 .
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
9 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย