ชื่อ/นามสกุล :
นายธนกฤต ธนโชคเดชานนท์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52363
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
026686614
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
2 .
ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการกำหนดมูลค่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในการจัดเก็บภาษี
3 .
ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
4 .
วิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย