ชื่อ/นามสกุล :
นายวีระคม ฐาปนสมบูรณ์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52273
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย มาตรฐานการกำหนดมูลค่า
2 .
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและกลยุทธ์เพื่อให้การกำหนดมูลค่าสินค้าเครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ และราคา
3 .
กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
4 .
ศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าสินค้าและบริการในการจัดเก็บ ภาษี
5 .
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อนำมาปรับปรุง
6 .
ศึกษาวิเคราะห์ราคาและต้นทุนการผลิตของสินค้าและราคาค่าบริการ เพื่อใช้ในการพิจารณา กำหนดมาตรฐานมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
7 .
จัดทำคู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการทำงาน
8 .
พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าของ สินค้าและราคาค่าบริการ
9 .
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับมูลค่าสินค้าและราคาค่าบริการ เพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการคำนวณภาษี
10 .
ตรวจแนะนำ และศึกษาโครงสร้างราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาค่าบริการ ณ สถานประกอบการ
11 .
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
12 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย