ชื่อ/นามสกุล :
นายวันชัย เมฆตรู
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ข้าราชการ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52524
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022414762
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
2 .
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการบริหารยกเว้นภาษีสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
3 .
รวบรวม วิเคราะห์งบเดือนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
4 .
จัดทำฐานระบบข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
5 .
ออกตรวจปฏิบัติการดำเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) กรณีพบความผิดปกติของข้อมูล
6 .
จัดทำรายละเอียดข้อมูล (Template) ของผู้แทน และผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
7 .
ดำเนินการเกี่ยวกับค่าเบี้ยปรับและหรืองดค่าเบี้ยปรับกรณีตัวแทนหรือผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย จากการตรวจวิเคราะห์ข้อมูล หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8 .
รวบรวมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
9 .
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย